13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Aktualności

certyfikatUdział w Sympozjum Genetyki Sądowej

kwiecień 2016

7–8 kwiet­nia 2016 uczest­niczyliśmy w Sym­pozjum Gene­tyków Sądowych, połąc­zonym z warsz­tatami doty­czą­cymi wyko­rzys­ta­nia pro­gra­mu LRmix Stu­dio służące­go do inter­pre­tacji mieszany­ch pro­fili DNA oraz pro­gra­mu Snip­per służące­go m.in. do predykcji pochodzenia ances­tral­ne­go.  Zobacz cer­ty­fikaty »


Zapewnienie jakości badańZapewnienie Jakości Badań

kwiecień 2016

Lab­o­ra­to­ri­um wdrożyło pro­ce­durę określa­jącą dzi­ała­nia jakie pode­j­mu­je, aby zag­waran­tować wydanie pewne­go i jed­noz­naczne­go wyniku. Pro­ce­du­ra określa sposoby kon­troli jakoś­ci badań przez lab­o­ra­to­ri­um m.in. poprzez pro­gramy wewnętrznej kon­troli… Czy­taj całość »


testDNA w mediachKto jest ojcem?” testDNA w Chcemy być Rodzicami

15 kwiet­nia 2016

W kwiet­niowym wyda­niu ogólnopol­skiego mag­a­zynu “Chce­my być rodzi­cami ukazał się nasz artykuł o tes­tach na ojcost­wo pod­czas ciąży. “Dostęp­ny od 10. tygod­nia ciąży test jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo…”. Czy­taj całość »


TVN Style

Testy na ojcostwo w TVN Style

12 mar­ca 2016

Otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie do udzi­ału w pro­gramie TVN Style “Czy współcześni mężczyźni nada­ją się na mężów?. Mag­dale­na Siedlińska miała okazję opowiedzieć o tes­tach na ojcost­wo i o tym jak wyglą­da badanie DNACzy­taj całość »


gazetawyborczaRanking laboratoriów

25 mar­ca 2015

Na łamach dodatku do Gaze­ty Wybor­czej „Tylko Zdrowie” ukazał się rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­czny­ch. Uwzględ­niono w nim 22 placówki medy­czne zaj­mu­jące się bada­ni­ami DNA w Polsce. Do rywal­iza­cji zapros­zono zarówno… Czy­taj całość »


Badanie na udowodnienie zdradyBadanie na udowodnienie zdrady jest już w ofercie testDNA

infor­ma­c­ja pra­sowa, 28 sty­cz­nia 2016

Test zdrady wykry­wa śla­dy nasienia na poś­cieli, bieliźnie i inny­ch próbkach, a następ­nie przy pomo­cy badań DNA usta­la od kogo pochodzi. Jego celem jest udowod­nie­nie zdrady part­nera, zarówno na potrze­by pry­wat­ne... Czy­taj całość »


 

Badania genetyczne po poronieniu

Badania genetyczne po poronieniu

grudzień 2015

testD­NA wprowadz­iło do ofer­ty bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu obe­j­mu­jące ustal­e­nie płci pło­du po poronie­niu oraz badanie wad gene­ty­czny­ch pło­du po poronie­niu.


Badania genetyczne

Badanie na trombofilię wrodzoną

grudzień 2015

testD­NA wprowadz­iło do ofer­ty bada­nia gene­ty­czne w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, obe­j­mu­jące iden­ty­fikację czyn­nika V Lei­den, mutacji genu pro­trom­biny G20210A, mutacji C677TA1298C genu MTHFR oraz PAI-1/SERPINE1 i V R2.


1,2


CERTYFIKATY