13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Analiza 24 markerów DNA — pewny wynik testu ojcostwa

Test na ojcost­wo wyko­nany na pod­staw­ie 16 mark­erów DNA daje pewny i jed­noz­naczny wynik. Jeśli jed­nak zwięk­szymy ich liczbę z 16 do 24, to uzyskany rezul­tat będzie aż 1000 razy dokład­niejszy. Z anal­izy posz­er­zonej o dodatkowe mark­ery warto sko­rzys­tać, jeśli badanie odby­wa się bez udzi­ału matki, a jedynymi uczest­nikami jest dom­nie­many ojciec i dziecko. 

24 markery DNA są ważne, gdy badany jest tylko potencjalny ojciec i dziecko

Szansa uzyska­nia wyniku niejed­noz­naczne­go przy anal­izie 24 mark­erów DNA jest wów­czas dużo mniejsza, niż wtedy gdy­byśmy przeanal­i­zowali 16 mark­erów. W pry­wat­nym teś­cie na ojcost­wo udzi­ał matki dziecka nie jest konieczny. Niejed­noz­naczny wynik bada­nia może jed­nak spowodować, że i tak trze­ba będzie włączyć również próbkę od matki dziecka. Wydłuży to  czas real­iza­cji. Decy­du­jąc się na ofer­tę ze zwięk­szoną liczbą anal­i­zowany­ch mark­erów w mogą Państ­wo uniknąć takiej sytu­acji. W pre­mi­um­LEX gwaran­tu­je­my Państ­wu badanie 24 mark­erów DNA bez dodatkowej dopłaty.

Markery odpowiadają konkretnym miejscom na DNA

Mark­erem gene­ty­cznym nazy­wany konkret­ny frag­ment geno­mu ludzkiego (DNA). Każdy z nich ma inną nazwę i ostate­cznie na wyniku przyp­isane mu są dwie liczby. A wynika to z tego, że dziecko posi­ada po dwie wer­sje każde­go genu, z których jed­ną otrzy­mu­je po bio­log­icznym ojcu, drugą po matce. Ta liczba to ilość powtórzeń badany­ch sek­wencji DNA.

Zbiór wszys­t­kich anal­i­zowany­ch mark­erów tworzy pro­fil gene­ty­czny, który jest indy­wid­u­al­ną cechą każdej osoby biorącej udzi­ał w teś­cie. Ojcost­wo usta­la się właśnie poprzez porów­nanie tych pro­fili u potenc­jal­ne­go ojca i dziecka. Jeżeli w każdym z badany­ch mark­erów jed­na z dwóch wspom­ni­any­ch wyżej liczb jest u nich taka sama, to wtedy ojcost­wo zosta­je potwierd­zone. Jeśli liczby są inne w przy­na­jm­niej 4 miejs­cach, lab­o­ra­to­ri­um wyda wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo.

 


CERTYFIKATY