13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Zaawansowana analiza statystyczna

Zaawan­sowana anal­iza statysty­cz­na spraw­ia, że wynik tes­tu na ojcost­wo jest w pełni wiary­god­ny. W testD­NA pracu­je­my na autorskim opro­gramowa­niu Pater­ni­ty Index, za pomocą które­go rozstrzygamy nawet najtrud­niejsze przy­pad­ki sporne­go ojcost­wa, czy innego rodza­ju pokrewieńst­wa bio­log­iczne­go.

Anal­izy statysty­czne, które wykonu­je­my przy pomo­cy stwor­zone­go przez nas opro­gramowa­nia nie raz poz­woliły nam rozwiązać bard­zo trud­ne przy­pad­ki. Jeśli i Twój przy­padek jest niety­powy, skon­tak­tuj się z nami i opisz swo­ja sytu­ację. Nasi spec­jal­iś­ci powiedzą Ci, które osoby powin­ny wziąć udzi­ał w bada­niu, aby jego wynik był pewny i jed­noz­naczny.

Analiza statystyczna pozwala ustalić biologiczne ojcostwo

Test na ojcost­wo pole­ga na ustal­e­niu pro­fili gene­ty­czny­ch ojca i dziecka, a następ­nie, a następ­nie określe­niu jak bard­zo są do siebie podob­ne. Pro­file te uzysku­je­my po dokład­nej anal­izie DNA wyi­zolowane­go z dostar­c­zony­ch przez pac­jen­tów próbek. Samo stwierdze­nie, że pro­file gene­ty­czne badany­ch osób pokry­wa­ją się ze sobą, nie wystar­czy jed­nak do potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcost­wa. Trze­ba je jeszcze pod­dać statysty­cznej oce­nie. Dopiero anal­iza statysty­cz­na poz­woli tak naprawdę ustal­ić ojcost­wo.

Wszystkie analizy statystyczne wykonujemy przy pomocy autorskiego programu

Do obliczeń wyko­rzys­tu­je się tzw. współczyn­nik „pater­ni­ty index”. Określa on z jakim praw­dopodobieńst­wem badany mężczyz­na może być bio­log­icznym ojcem badane­go dziecka. Ist­nieje wiele wzorów służą­cy­ch do oblicza­nia wskaźnika pokrewieńst­wa między osobami. Nie są one jed­nak nieza­wod­ne. Z kolei dostęp­ne na rynku pro­gramy infor­maty­czne sprawdza­ją się tylko w najprost­szy­ch przy­pad­kach – do ustal­e­nia pokrewieńst­wa typu ojciec – dziecko lub ewen­tu­al­nie matka – ojciec –dziecko.

Dlat­e­go postanow­iliśmy stworzyć włas­ny pro­gram, który daje nam dużo więcej możli­woś­ci. Pozwala np. ustal­ić bio­log­iczne ojcost­wo, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje, a w bada­niu uczest­niczą wyłącznie krewni zmarłe­go, albo gdy ojcem dziecka może być jeden z dwóch blisko spokrewniony­ch ze sobą mężczyzn. Nasz pro­gram posi­ada także mod­uł symu­la­cyjny, który potrafi przeanal­i­zować różne, losowo wybrane geno­typy, dzięki czemu może­my ocenić czułość dane­go bada­nia.
Ojcost­wo jesteśmy w stanie ustal­ić nawet wtedy, gdy pro­file gene­ty­czne ojca i dziecka nie zgadza­ją się w 1 lub w 2 mark­er­ach. Jest to możli­we dzięki temu, że nasz autorski pro­gram uwzględ­nia również te allele, które nie są akty­wne (tzw. „ciche allele”) oraz mutac­je gene­ty­czne obec­ne u które­goś z uczest­ników bada­nia .


CERTYFIKATY