13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

TEST NA OJCOSTWO

Szy­bki i pewny test na ojcost­wo z indy­wid­u­al­ną poradą eksper­ta. Do bada­nia wystar­czą dowol­ne próbki od 2 osób: dziecka i potenc­jal­ne­go ojca. Wynik tes­tu może być wstęp­nym dowodem w postępowa­niu sądowym.

 • Szy­bki wynik w 48 godz­in — dni robocze, lic­zone od momen­tu otrzy­ma­nia próbek przez lab­o­ra­to­ri­um
 • Objaśnie­nie wyniku tes­tu przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa — 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej
 • Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni lub samodziel­nie w domu za pomocą zestawu
 • Badanie dowol­ny­ch próbek - wymazy z policzka i/lub mikrośla­dy np. włosy z cebulka­mi, szc­zoteczka do zębów
 • Badanie anon­i­mowe lub z danymi osób badany­ch
 • Dyskret­na przesyłka
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Pro­file gene­ty­czne osób badany­ch na rezulta­cie anal­izy
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbek
 • Gwaranc­ja stałej ceny — ubez­piecze­nie próbek
 • Płat­ność możli­wa po bada­niu — wynik w przesyłce za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym
 • Indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta
Cena: 1477 ‚-
Odbiór próbek: 0 ‚-
Raty 0 %
Zamów przez tele­fon
+48 796 644 115

TEST NA OJCOSTWO EXPRESS

Najszyb­szy, pewny test na ojcost­wo z indy­wid­u­al­ną poradą eksper­ta. Do bada­nia wystar­czą próbki od 2 osób: dziecka i potenc­jal­ne­go ojca. Wynik tes­tu może być wstęp­nym dowodem w postępowa­niu sądowym.

 • Wynik w 24 godziny — dni robocze, lic­zone od momen­tu otrzy­ma­nia próbek przez lab­o­ra­to­ri­um
 • Badanie wymazów z policzka, pobranie próbek w domu lub w przy­chod­ni
 • Wynik przekazy­wany jest tele­fon­icznie, e-mailem oraz lis­tem — przesyłka z gwarancją dostar­czenia na czas 
 • Objaśnie­nie wyniku tes­tu przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa — 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej
 • Badanie anon­i­mowe lub z danymi osób badany­ch
 • Dyskret­na przesyłka
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Pro­file gene­ty­czne osób badany­ch na rezulta­cie anal­izy
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbek
 • Gwaranc­ja stałej ceny — ubez­piecze­nie próbek
 • Płat­ność możli­wa po bada­niu — wynik w przesyłce za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym
 • Indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta

Zadz­woń i dopy­taj o real­iza­cję bada­nia w dni wol­ne - cena usta­lana jest indy­wid­u­al­nie Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od 8.00 do 24.00 w tygod­niu oraz od 8.00 do 21.00 w dni wol­ne.

Cena: 2515 ‚-
Odbiór próbek: 0 ‚-
Raty 0 %
Zamów przez tele­fon
+48 796 644 115

TEST NA OJCOSTWO DO SĄDU

Szy­bki test na ojcost­wo do sądu z poradą prawną. Jego wynik wraz z eksper­tyzą jest dowodem w spraw­ie np. o ustal­e­nie ojcost­wa, ali­men­ty, spadek. Badanie dla 3 osób: dziecka, potenc­jal­ne­go ojca i matki.

 • Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni z pro­ce­durą sądową, w obec­noś­ci świad­ków
 • Eksper­tyza dołączana do rezul­tatu anal­izy
 • Porada praw­na — 30 min­ut tele­fon­icznej kon­sul­tacji otrzy­mane­go wyniku z prawnikiem
 • Objaśnie­nie wyniku tes­tu przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa — 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Pro­file gene­ty­czne osób badany­ch na rezulta­cie anal­izy
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbek
 • Gwaranc­ja stałej ceny — ubez­piecze­nie próbek
 • Wynik i eksper­tyza również w języku obcym
 • Indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta

Zadz­woń i dopy­taj o dal­szą pomoc prawnika oraz medi­a­tora - cena usta­lana indy­wid­u­al­nie. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od 8.00 do 24.00 w tygod­niu oraz od 8.00 do 21.00 w dni wol­ne.

Cena: 1797 ‚-
Odbiór próbek: 0 ‚-
Raty 0 %
Zamów przez tele­fon
+48 796 644 115

BADANIE W CIĄŻY

Szy­bki test DNA na ojcost­wo jeszcze przed nar­o­dz­i­nami dziecka, połąc­zony z badaniem w kierunku wad gene­ty­czny­ch pło­du i bada­ni­ami dla przyszłej mamy. Indy­wid­u­al­na roz­mowa z ekspertem i z lekarzem gene­tykiem.

 • Badanie dostęp­ne od 15 tygod­nia ciąży
 • Wynik tes­tu ojcost­wa w 48 godz­in — dni robocze, od momen­tu otrzy­ma­nia próbek przez lab­o­ra­to­ri­um
 • Możli­wość połączenia tes­tu z badaniem w kierunku wad gene­ty­czny­ch pło­du
 • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej dla przyszłej mamy
 • Objaśnie­nie wyniku przez lekarza gene­tyka — 30 min­ut roz­mowy tele­fon­icznej
 • Objaśnie­nie wyniku tes­tu ojcost­wa przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa — 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Pro­file gene­ty­czne osób badany­ch na rezulta­cie anal­izy
 • Wynik również w języku obcym
 • Indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta

Zadz­woń i dopy­taj o test ojcost­wa z krwi matki od 10 tygod­nia ciąży. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od 8.00 do 24.00 w tygod­niu oraz od 8.00 do 21.00 w dni wol­ne.

Cena: 2147 ,-
Odbiór próbek: 0 ‚-
Raty 0 %
Zamów przez tele­fon
+48 796 644 115

BADANIE POKREWIEŃSTWA

Badanie DNA usta­la­jące relac­je np. dzi­adek – wnuk, sios­tra – sios­tra, brat-brat, bab­cia-wnuczka i inne. Możli­we również ustal­e­nie ojcost­wa i pokrewieńst­wa po śmier­ci badanej osoby.

 • Metody bada­nia: anal­iza chro­mo­so­mu Y, anal­iza chro­mo­so­mu X, anal­iza mtD­NA, anal­iza statysty­cz­na
 • Badanie dowol­nej próbki: wymazy z policzka i/lub próbki mikroślad­owe m.in. włosy z cebulka­mi, szc­zoteczka do zębów.
 • Badanie anon­i­mowe lub z danymi
 • Dyskret­na przesyłka
 • Objaśnie­nie wyniku przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa- 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej
 • Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni lub samodziel­nie w domu za pomocą nasze­go zestawu
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Pro­file gene­ty­czne osób badany­ch na rezulta­cie anal­izy
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbek
 • Gwaranc­ja stałej ceny — ubez­piecze­nie próbek
 • Płat­ność po bada­niu — wynik w przesyłce za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym
 • Indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta

Zadz­woń i dopy­taj o badanie z pro­ce­durą sądową (pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie np. o spadek). Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od 8.00 do 24.00 w tygod­niu oraz od 8.00 do 21.00 w dni wol­ne.

Cena: od 2100 ‚-
Odbiór próbek 0 ‚-
Raty 0 %
Zamów przez tele­fon
+48 796 644 115


CERTYFIKATY