13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Club DNA — dołącz do klubu i pokaż swoją unikalność

Nawet najbardziej podob­ni do siebie ludzie mają coś, co ich odróż­nia — jest to DNA. Cząsteczka DNA czyni każde­go człowieka unikalnym. Jest oso­bistym kodem, który pozosta­je niezmi­en­ny przez całe życie. Zależy Ci, aby poz­nać go bliżej i dołączyć do tych, którzy już go zna­ją? Ter­az masz szan­sę zobaczyć swój unika­towy pro­fil DNA, Twój włas­ny „gene­ty­czny odcisk pal­ca”.

Pro­fil gene­ty­czny otrzy­masz w postaci cer­ty­fikatu, a to jak go wyko­rzys­tasz zależy tylko od Ciebie. Dzięki pro­filowi DNA możesz per­son­al­i­zować dowol­ną rzecz – granice wyty­cza tylko Two­ja wyobraź­nia. Wyko­rzys­tanie wzoru DNA to ciekawy i nowoczes­ny pomysł wyraże­nia Two­jej indy­wid­u­al­noś­ci. Możesz nim ozdo­bić ścianę w biurze lub domowym salonie. Może znaleźć się na biżu­terii, zegarku, wiz­ytów­ce, samo­chodzie, moto­cyk­lu, odzieży… Nieza­leżnie od miejs­ca, w którym się pojawi, jed­no jest pewne – przy­ciąg­nie spo­jrzenia i zain­trygu­je. Pokaż swo­ją osobowość!

Club DNA certyfikat z profilem genetycznym

Jak uzyskać certyfikat z profilem genetycznym

Skon­tak­tuj się z nami i zamów zestaw ze wszys­tkimi ele­men­tami niezbęd­nymi do pobra­nia próbek, z których wyi­zolu­je­my DNA. Są to wymazy z policzka, które pobierzesz łat­wo, szy­bko i bezboleśnie. Możesz je odesłać pocztą, a po zakońc­zonej anal­izie gene­ty­cznej, wyśle­my Twój pro­fil pod wskazany adres.

.

Zamów certyfikat przez telefon

+48 796 644 115

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne w godz­i­nach 8.00–21.00


CERTYFIKATY