13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Mgr Barbara Prokurat

Biotech­nolog, pełni funkcję biegłe­go sądowe­go z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Więcej…

Dr n. med. Marcin Wiecheć

Spec­jal­is­ta położnict­wa i ginekologii. W lat­ach 2008–2009 pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care) Impe­r­ial Col­lege Health­care,  Więcej…

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakre­su krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej. Posi­ada pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eskper­tyz. Więcej…

Adwokat Ewa Rostkowska

Prowadzi Kance­lar­ię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­noś­ci 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzin­ne, cywilne Więcej…

Dr n. med. Grzegorz Południewski

Spec­jal­is­ta ginekologii i położnict­wa, do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnict­wa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku.  Więcej…

CERTYFIKATY