Mgr Barbara Prokurat

Biotech­nolog, pełni funkcję biegłe­go sądowe­go z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie

Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­lar­na. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji.  Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjny­ch, gdzie nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wany­ch przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czy­ch.