13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Jak ustalić ojcostwo

Pol­skie pra­wo przewidu­je aż 3 sposoby usta­la­nia bio­log­iczne­go ojcost­wa — poprzez dom­nie­manie ojcost­wa, uznanie ojcost­wa przed Urzędem Stanu Cywilne­go oraz sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. To jaką metodą ustal­isz ojcost­wo, będzie zależeć od Two­jej sytu­acji. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dobrowol­nie uznać dziecka, a nie obow­iązu­je Cię zasada o dom­nie­ma­niu ojcost­wa, to najlep­szym rozwiązaniem będzie dla Ciebie sądowe ustal­e­nie ojcost­wa.

Badanie DNA – niepodważalnym dowodem

Mężczyz­na nie potrze­bu­je skierowa­nia z sądu do przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo, może je zle­cić we włas­nym zakre­sie, a potem z gotowym wynikiem udać się już na rozprawę. Bywa­ją też sytu­acje, że mężczyz­na dosta­je wezwanie z sądu, bo matka dziecka lub pełno­let­nie już dziecko wniosło powództ­wo o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Z takim żądaniem może wys­tąpić do sądu również sam mężczyz­na, jeśli tylko ma wąt­pli­woś­ci, co do swo­je­go pokrewieńst­wa z dzieck­iem. Nie będzie mógł jed­nak ofic­jal­nie ustal­ić ojcost­wa jeśli zostało ono wcześniej ustalone – inny mężczyz­na uznał dziecko za włas­ne lub jeśli bada­nia gene­ty­czne potwierdz­iły już ojcost­wo innego mężczyzny. Pon­ad­to, ani mężczyz­na, ani kobi­eta nie będą mogli ustal­ić ojcost­wa względem dziecka, które nie żyje oraz, które jest już pełno­let­nie.

Sposób w jaki pobierane są próbki do sądowego testu na ojcostwo

Próbki do bada­nia pobiera się od matki, dziecka i dom­nie­mane­go ojca. Wszyscy uczest­ni­cy bada­nia przy­chodzą do placówki medy­cznej z ważnymi doku­men­tami tożsamoś­ci, z których pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um spisu­ją potrzeb­ne dane, robią też ich kserokopie. Mate­ri­ał do anal­izy (wymaz ze śluzówki lewe­go i prawe­go policzka) pobiera osoba wybrana wcześniej przez biegłe­go sądowe­go. Wymazy są sporządzane na oczach świad­ków. Z całoś­ci zdarzenia spisy­wany jest pro­tokół. Sądowe badanie ojcost­wa ma sfor­mal­i­zowany charak­ter, dzięki temu posi­ada jed­nak pełną moc dowodową, a jego wynik jest dla sądu infor­ma­cją pewną i niepod­ważal­ną.

A jak to jest z domniemaniem i uznaniem ojcostwa?

Dom­niemy­wa się, że ojcem dziecka, które urodz­iło się w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa jest mąż matki. W świ­etle prawa mężczyz­na będzie nim również jeśli dziecko urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od usta­nia bądź unieważnienia tego małżeńst­wa.

O ojcost­wie dane­go mężczyzny decy­du­ją więc w tym przy­pad­ku względy for­mal­ne. Zosta­je on wpisany do doku­men­tów jako ofic­jal­ny ojciec i prawny opiekun dziecka, mimo, że w rzeczy­wis­toś­ci wcale nie musi nim być. Właśnie dlat­e­go mężczyz­na może obal­ić powyższe dom­nie­manie poprzez sądowe zaprzecze­nie ojcost­wa. Ma na to 6 miesię­cy, począwszy od dnia, w którym został poin­for­mowany o nar­o­dz­i­nach dziecka.

Zasada o dom­nie­ma­niu ojcost­wa nie obow­iązu­je jeśli rodz­ice dziecka są w niefor­mal­nym związku, czyli nie są małżeńst­wem. Parter matki, musi wtedy poświad­czyć przed Urzędem Stanu Cywilne­go, że to on jest ojcem dziecka, a matka musi z kolei to potwierdz­ić, albo jed­nocześnie z part­nerem, albo do 3 miesię­cy po nim. Robiąc to mężczyz­na automaty­cznie uzna­je dziecko za włas­ne. Gdy już złoży stosowne oświad­cze­nie Urząd nada­je mu pełnię praw rodzi­ciel­s­kich.


CERTYFIKATY