13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Jak zaprzeczyć ojcostwo?

W świ­etle prawa jesteś uznawany za ojca dziecka i jego prawne­go opieku­na. Jed­nak pode­jrze­wasz, że to nie Ty jesteś bio­log­icznym tatą. W takiej sytu­acji możesz wnieść do sądu pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa, masz na to pół roku (dokład­nie 6 miesię­cy), licząc od momen­tu, w którym dowiedzi­ałeś się o nar­o­dz­i­nach dziecka.

Stałeś się ojcem poprzez domniemanie ojcostwa? Masz prawo je obalić

Mąż matki dziecka sta­je się ojcem nie­jako z automatu, na zasadzie dom­nie­ma­nia. Mówi o tym Kodeks Rodzin­ny i Opiekuńczy: Jeśli dziecko urodz­iło się w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa to jego ojcem jest mąż matki. Zasada o dom­nie­ma­niu ojcost­wa obow­iązu­je również w sytu­acji, kiedy dziecko przyszło na świat przed upły­wem 300 dni od usta­nia bądź unieważnienia małżeńst­wa. Sposobem na obale­nie powyższe­go dom­nie­ma­nia będzie właśnie sądowe zaprzecze­nie ojcost­wa.

Wyniki badań DNA pełnowartościowym dowodem w sądzie

Samo wniesie­nie pozwu do sądu nie wystar­czy, abyś for­mal­nie przes­tał być ojcem nieswo­je­go dziecka. Musisz jeszcze udowod­nić, że fak­ty­cznie nie jest ono z Tobą spokrewnione. Mate­ri­ałem dowodowym mogą być np. zez­na­nia świad­ków. Jed­nak najbardziej wiary­god­ne dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci będą wyniki badań DNA, które w sposób pewny i jed­noz­naczny potwierdzą lub wyk­luczą Two­je ojcost­wo – możesz je zle­cić samodziel­nie lub za pośred­nictwem sądu.

Kto i przeciwko komu może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Chcąc zaprzeczyć ojcost­wo wytacza­sz powództ­wo prze­ci­wko matce oraz dziecku, a jeśli matka nie żyje prze­ci­wko samemu dziecku. Wniosek o zaprzecze­nie może złożyć również matka, która wytacza wtedy powództ­wo prze­ci­wko ojcu i dziecku. Również samo dziecko ma pra­wo doma­gać się zaprzeczenia ojcost­wa. Może to jed­nak zro­bić dopiero po osiąg­nię­ciu pełno­let­noś­ci i tylko przez 3 kole­jne lata. Gdy skończy 21 lat stanie się to niemożli­we. Dziecko wytacza powództ­wo prze­ci­wko rodz­i­com, zarówno matce, jak i ojcu. Jeśli matka nie żyje, to tylko prze­ci­wko ojcu, jeśli z kolei ojciec nie żyje, prze­ci­wko kura­torowi wskazane­mu przez sąd opiekuńczy.

Pamię­taj, że nie będziesz mógł zaprzeczyć ojcost­wa względem dziecka po skończe­niu przez nie 18 lat, nieżyjące­go lub dziecka, które przyszło na świat wskutek zabiegu medy­czne­go, na które­go wyko­nanie nie wyraz­iłeś swo­jej zgody.

A co jeśli będziesz chciał zaprzeczyć ojcostwo po upływie 6 miesięcy?

Cza­sem wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa pojaw­ia­ją się dopiero później, po upły­wie 6 miesię­cy od nar­o­dz­in dziecka. Przekrocze­nie tego ter­minu nie przekreśla jeszcze możli­woś­ci zaprzeczenia ojcost­wa. W takiej sytu­acji możesz napisać pis­mo do proku­ratu­ry, z prośbą, aby to proku­ra­tor wys­tąpił do sądu z wnioskiem o zaprzecze­nie ojcost­wa. Proku­ra­tor jest bowiem osobą, której nie obow­iązu­ją powyższe ter­miny.


CERTYFIKATY