13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Jakie próbki pobrać do testu na ojcostwo

Nieza­leżnie od rodza­ju próbki uzyskamy pewny wynik tes­tu na ojcost­wo. Jest to możli­we dzięki temu, że nasze DNA jest takie samo, nieza­leżnie od miejs­ca, z które­go pochodzi. Żeby moż­na było jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo potrzeb­ne są próbki DNA pochodzące od dwóch osób – potenc­jal­ne­go ojca oraz dziecka. 

Najczęś­ciej anal­i­zowanym mate­ri­ałem przy usta­la­niu ojcost­wa jest wymaz z błony ślu­zowej policzka. Równie dobrymi próbkami będą mikrośla­dy czyli wszelkie przed­mio­ty, których uży­wała dana osoba i na których mogła ona pozostaw­ić swo­je DNA.

Test na ojcostwo z wymazu z błony śluzowej policzka

Wyko­rzys­tanie wymazu z jamy ust­nej do tes­tu na ojcost­wo jest możli­we dzięki temu, że śluzówkę policzka wyś­ciela­ją komórki nabłonkowe, które moż­na bard­zo łat­wo pobrać i wyi­zolować z nich wysok­iej jakoś­ci DNA. Do pozyska­nia wymazu posłużą Ci paty­czki zwane wymazówkami. Wystar­czy, że końcówkę wymazówki — od strony z baweł­ni­aną nasad­ką — przyłożysz do wewnętrznej strony policzka i potrzesz kilkukrot­nie ener­gicznym ruchem. Pobrane­go w ten sposób mate­ri­ału gene­ty­czne­go jest zwyk­le dość dużo, dłu­go zachowu­je on też swo­je właś­ci­woś­ci i jest odporny nawet na kilkud­niowy trans­port.

Test na ojcostwo z mikrośladu

Test na ojcost­wo ze śladów bio­log­iczny­ch przez­nac­zony jest dla osób, które z jak­iś powodów nie mogły pobrać stan­dar­d­owych wymazów z policzka. Mikrośla­dy wyko­rzys­tu­je­my najczęś­ciej w przy­pad­ku śmier­ci dom­nie­mane­go ojca lub gdy rodz­ice nie chcą stre­sować dziecka wiz­ytą w placów­ce i pobieraniem wymazów z policzka. Mikrośla­dy stanow­ią bard­zo długą listę przed­miotów, na których osoba badana mogła pozostaw­ić swo­je DNA, a są to m.in.:

 • Szc­zoteczka do zębów
 • Maszynka do gole­nia
 • Włosy z zachowanymi cebulka­mi
 • Chus­teczka z wydzieliną z nosa
 • Paty­czek do czyszczenia uszu z woskow­iną uszną
 • Niedopałek papierosa
 • Guma do żucia
 • Zuży­ta prez­er­waty­wa
 • Śla­dy krwi zachowane na dowol­nej naw­ierzch­ni (ubranie, pod­paska, tam­pon, pasek z glukometru)
 • Szk­lanki, sztućce i puszki po napo­jach
 • Poślin­iony znaczek pocz­towy
 • Smoczki i gryza­ki dziecięce

Test na ojcost­wo z mikrośladów udziela tak samo pewnej odpowiedzi na pytanie o bio­log­iczne ojcost­wo, jak test, w którym za próbkę posłużyły stan­dar­d­owe wymazy. W testD­NA Pre­mi­um wszys­tkie próbki są ubez­piec­zone i sprawdzane pod kątem jakoś­ci mate­ri­ału gene­ty­czne­go. Jeśli na dostar­c­zonym przez Ciebie mikrośladzie ilość mate­ri­ału gene­ty­czne­go będzie zbyt mała, poprosimy Cię o udostęp­nie­nie kole­jne­go i przeanal­izu­je­my go bez żad­ny­ch dodatkowych opłat.

Jak to możli­we, że test na ojcost­wo moż­na wykon­ać  z tak różnorod­ny­ch mate­ri­ałów

Mate­ri­ał gene­ty­czny zlokali­zowany w jądrach komórkowych ludzkiego ciała jest wszędzie taki sam. Nieza­leżnie od tego czy wyi­zolowal­ibyśmy go z cebulek włosowych, śladów krwi, spermy czy wymazu z policzka, będzie on zawsze iden­ty­czny. Stąd właśnie ogrom­ne możli­woś­ci, jeśli chodzi o dobór próbek do tes­tu na ojcost­wo.


CERTYFIKATY