13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Konsultacja z lekarzem

Klien­ci pre­mi­um­LEX wykonu­jąc test ojcost­wa połąc­zony z badaniem gene­ty­cznym w kierunku iden­ty­fikacji wad gene­ty­czny­ch pło­du mogą sko­rzys­tać  z indy­wid­u­al­nej roz­mowy z lekarzem gene­tykiem. Lekarz wyjaśni wynik bada­nia i wskaże dal­sze postępowanie. Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na trwa 30 min­ut — lekarz dzwoni do Państ­wa w ustalonym wcześniej ter­minie. Kon­sul­tacji udziela prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jeze­la-Stanek.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, specjalista genetyki klinicznej

Jezela-StanekGene­tyką klin­iczną zaj­mu­ję się od kilku­nas­tu lat jako pra­cown­ik, a obec­nie współpra­cown­ik Insty­tu­tu “Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziecka” w Warsza­w­ie. Od blisko 15 lat spec­jal­izu­je się w diag­no­zowa­niu przy­czyn, lecze­niu oraz pro­fi­lak­tyce wad wrod­zony­ch, zaburzeń roz­wo­ju oraz niepowodzeń ciąży. Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzys­tw i sto­warzyszeń naukowych, m. in. Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (Europe­jskiego Towarzyst­wa Gene­tyki Człowieka), a także Sekcji Dys­mor­fologii i Sekcji Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­tyki Człowieka. Autorka i współau­torka pon­ad 100 prac naukowych i artykułów w cza­sopis­mach, ceniona w środowisku pac­jen­tów i lekarzy. Czy­taj więcej »

Sprawdź opinie w ser­wisie ZnanyLekarz.pl »


Zobacz też:


CERTYFIKATY