13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

 

Kontakt

Centralny Oddział Laboratoryjny testDNA

ul. Bocheńskiego 38 A
40–859 Katow­ice
tel. +48 32 445 37 37
kom. +48 796 644 115
e-mail: premiumlex@testdna.pl

Poradnia genetyczna testDNA

ul. Bocheńskiego 38 A
40–859 Katow­ice
tel. +48 796 644 115
e-mail: premiumlex@testdna.pl

Opiekun Klienta

Mag­dale­na Siedlińska
tel. +48 796 644 115
e-mail: premiumlex@testdna.pl

Tele­fony są czyn­ne od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne od 8.00 do 21.00

www.testdna.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 • Imię
 • Nazwisko
 • Tele­fon
 • E-mail *
 • Wiado­mość
 • * Pola wyma­gane
Podanie dany­ch osobowych jest dobrowol­ne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie dany­ch osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowe­go Rejestru Sądowe­go pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich dany­ch oraz ich popraw­ia­nia.

CERTYFIKATY