13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Nasz zespół

Zespół testD­NA jest twor­zony przez spec­jal­istów — lekarzy, diag­nos­tów, biotech­nologów  i ekspertów z zakre­su krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej i ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa.  Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie gene­tyki, a także doświad­cze­nie diag­nos­ty­czno-naukowe, zdobyte i nadal posz­erzane w ośrod­kach kra­jowych i zagraniczny­ch.

Nieustan­nie pod­nosimy swo­je umiejęt­noś­ci poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach i sym­poz­jach oraz współpracę z eksper­tami z Pol­ski i z zagrani­cy. Wszys­tko to przekłada się na najlep­szą jakość usług dla naszy­ch klien­tów w zakre­sie badań gene­ty­czny­ch w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa To co nas wyróż­nia, to również najwyższy poziom obsługi klien­ta, odpowiada­ją­cym świa­towym stan­dar­d­om.

Dział Laboratoryjny

Prokurat
Barbara Prokurat

Dyrek­tor ds. oper­a­cyjny­ch

Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakre­su krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Małgorzata Kowalska

Diag­nos­ta Lab­o­ra­to­ryjny

Krystyna Szymczyk

Biotech­nolog

Justyna Pietrasik

Diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny

 Anna Soja
Anna Soja

Diag­nos­ta Lab­o­ra­to­ryjny

Dział Obsługi Klienta, marketingu i administracji

Siedlinska
Magdalena Siedlińska

Kierown­ik Dzi­ału Obsługi Klien­ta

 

 Elwira
 
Elwira Posłajko

Kierown­ik Dzi­ału Mar­ketingu

Agnieszka
Agnieszka Bajerska

Kierown­ik Dzi­ału Admin­is­tracji

 
 

 Zobacz też:


CERTYFIKATY