13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

O marce premiumLEX

referencjepre­mi­um­LEX  należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Spec­jal­izu­je się w tes­tach gene­ty­czny­ch w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­wat­ne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze Klien­ta, dzięki czemu  udało jej się wypra­cow­ać pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo. pre­mi­um­LEX jest wynikiem naszy­ch wielo­let­nich starań o najwyższy poziom jakoś­ci ofer­owany­ch przez nas usług.Pozwala nam to przed­stawić wyjątkową ofer­tę badań DNA i usług pro­fesjon­al­nych skierowaną do sądów, kance­larii, firm i osób pry­wat­ny­ch. pre­mi­um­LEX to marka, którą kon­sek­went­nie doskon­al­imy. Sukces zawdz­ięcza zaawan­sowanemu sys­te­mowi kon­troli jakoś­ci, a także ciągłe­mu roz­wo­jowi pro­duk­tów. Współpra­ca z eksper­tami oraz z sądami jest potwierdze­niem najwyższe­go zau­fa­nia.

Pewnie, bezpiecznie i szybko ze wsparciem ekspertów

Naszym celem jest dostar­cze­nie najwyższej jakoś­ci, wiary­god­ny­ch wyników testów DNA oraz usług, które są odpowiedz­ią nawet na najbardziej wyma­ga­jące potrze­by. Zapew­ni­amy szy­bki i pewny wynik badań DNA oraz pomoc ekspertów. Poz­naj naszy­ch ekspertów »

Co wyróżnia premiumLEX

 • Bard­zo szy­bki wynik badań DNA — 48 i 24 godziny
 • Pomoc ekspertów — kon­sul­tac­je z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, porady prawne i kon­sul­tac­je z lekarzem gene­tykiem
 • Peł­na opieka — indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta, kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu
 • Gwarac­nc­ja pewne­go wyniku — anal­iza aż 24 mark­erów DNA, badanie wykony­wane dwa razy
 • Badanie z każdej próbki DNA- wymazy z policzka, włosy z cebulka­mi, uży­wane przed­mio­ty (szk­lanka, maszynka do gole­nia i inne), bada­nia z płynu owod­niowe­go
 • Anal­izy niety­powych przy­pad­ków - usta­lanie ojcost­wa po śmier­ci, anal­izy mtD­NA, chro­mo­somów X i Y
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku bada­nia
 • Możli­wość opłace­nia bada­nia po jego wyko­na­niu — przesyłka za pobraniem
 • Płat­ność za badanie w rat­ach również 0%
 • Gwaranc­ja stałej ceny — kole­jną próbkę DNA moż­na dostar­czyć bezpłat­nie, jeśli jakość pier­wszej będzie niewystar­cza­ją­ca
 • Bezpłat­na wysyłka tes­tu i wyniku również za granicę
 • Wynik w języku obcym na życze­nie klien­ta

Jakość badań

Jakość naszy­ch badań została potwierd­zona licznymi cer­ty­fikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zau­fały nam sądu, proku­rat­u­ra i lekarze, z którymi współpracu­je­my.  Reg­u­larnie zle­ca­ją nam oni bada­nia DNA. Lab­o­ra­to­ri­um pracu­je zgod­nie ze stan­dar­d­ami ISO 17025, sto­su­je zaawan­sowane sys­te­my kon­troli jakoś­ci badań i pracu­je na najwyższej jakoś­ci odczyn­nikach Promega Zobacz nasze cer­ty­fikaty jakoś­ci »

Pon­ad 13 lat doświad­czenia, tysiące przeprowad­zony­ch anal­iz i reg­u­larne kon­trole jakoś­ci anal­iz przeprowadzane przez  między­nar­o­dowe ośrod­ki badań pozwala­ją nam zag­waran­tować pewny i wiary­god­ny wynik. Lab­o­ra­to­ri­um ma 100% pow­tarzal­ność wyników, co oznacza, że wielokrot­na anal­iza tej samej próbki zawsze daje dokład­nie ten sam wynik. Badanie wykonu­je­my dwa razy i jako jed­ni z nieliczny­ch anal­izu­je­my aż 24 mark­ery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jed­noz­naczny wynik bada­nia. Przeczy­taj o metodzie bada­nia ojcost­wa »

Ważne infor­ma­c­je:


CERTYFIKATY