13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Partnerzy

 


Partnerzy medialni 


logo genetyczne.pl

logo prekoncepcja.pl


Partnerzy medialni

poradnikzdrowie

W por­talu PoradnikZdrowie.pl nasi eksper­ci:  Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz Alek­san­dra Jeza­la-Stanek, spec­jal­is­ta gene­tyki klin­icznej odpowiada­ją na pyta­nia czytel­ników. Pub­liku­je­my tu również włas­ne artykuły m.in. “Test DNA na ojcost­wo w ciąży. Jak wyglą­da i jak bard­zo jest pewny?” oraz “Anal­iza 16 czy 24 mark­erów DNA?”, “Jak wybrać dobre lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne”.  Por­tal Poradnikzdrowie.pl jest lid­erem na rynku ser­wisów inter­ne­towych o tem­atyce zdrowot­nej i zaw­iera treś­ci doty­czące pro­fi­lak­tyki, metod leczenia, dba­nia o urodę i kondy­cję fizy­czną. 


grupa wp logo

W ramach współpra­cy z Grupą Wirtu­al­na Pol­ska dostar­cza­my artykuły infor­ma­cyjne związane z bada­ni­ami gene­ty­cznymi w ser­wisie Dzieci.pl, Parenting.pl oraz abcZdrowie.pl, np. “Ciąża po poronie­niu – czy jest możli­wa?”, Siła genów, czyli co dzieci dziedz­iczą po rodz­i­cach?”, “Dlaczego testy na ojcost­wo są tak pewne?”, “Bez­pieczny test wykry­wa­ją­cy choroby gene­ty­czne od 10 tygod­nia ciąży”, “Na czym pole­ga­ją testy na ojcost­wo i kto najczęś­ciej je wykonu­je?”, “Test DNA na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze w cza­sie ciąży”. Gru­pa WP jest lid­erem pol­skiego Inter­ne­tu, dostar­cza infor­ma­c­je, rozry­wkę i usługi.


ineria

W ramach współpra­cy z Grupą Inte­ria  dostar­cza­my artykuły infor­ma­cyjne związane z bada­ni­ami gene­ty­cznymi w ser­wisie SwiatKobiety.pl, np. Anal­iza płodowe­go DNA — przełom w dziedzinie badań gene­ty­czny­ch”, “Jak ustal­ić ojcost­wo po śmier­ci ojca?”, “Testy na ojcost­wo. Co się dzieje z próbkami DNA w lab­o­ra­to­ri­um?”. Gru­pa Inte­ria jest czołowym graczem na pol­skim rynku mediów nowej gen­er­acji.


logo genetyczne.pl

Genetyczne.pl to ser­wis, który cią­gle się rozwi­ja. Reg­u­larnie pub­liku­je­my w nim wartoś­ciowe mate­ri­ały na tem­at różny­ch chorób o podłożu gene­ty­cznym, od tych częs­to wys­tępu­ją­cy­ch po najrzad­sze — np. zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, alka­p­tonurii, mukowis­cy­dozy, zespołu Gilber­ta, zespołu Dravet dal­toniz­mu czy rdzeniowe­go zaniku mięśni. W naszym ser­wisie zna­jdą Państ­wo także cieka­wostki ze świata gene­tyki, infor­ma­c­je o aktu­al­ny­ch wydarzeni­ach oraz niezwykłe his­to­rie osób, które na co dzień zma­ga­ją się z chorobami gene­ty­cznymi. Mamy nadzieję, że czy­ta­jąc nasze artykuły, przekon­a­ją się Państ­wo, że gene­tyka jest jed­ną z najbardziej fas­cynu­ją­cy­ch dziedz­in nauki, a przy okazji dowiedzą również, jakie tajem­nice kry­je w sobie ludzkie DNA.


badaniaprenatalne

W por­talu badaniaprenatalne.pl nasi eksper­ci Alek­san­dra Jeza­la-Stanek, spec­jal­is­ta gene­tyki klin­icznej oraz lek. med. Marcin Wiecheć kon­sul­tu­ją artykuły, pub­liku­ją tek­sty i odpowiada­ją na pyta­nia czytel­niczek: “Jak zrozu­mieć wyniki oblic­zone­go ryzyka dla tri­somii 21 w pier­wszym trymestrze”, “Diag­nos­tyka poronień a bada­nia DNA”, “Zaburzenia płod­noś­ci a porad­nict­wo gene­ty­czne”, “Bada­nia pre­na­tal­ne — czy rzeczy­wiś­cie należy się bać?”. Por­tal badaniaprenatalne.pl pow­stał w 2004 roku i dostar­cza infor­ma­cji o bada­ni­ach pre­na­tal­ny­ch — na czym pole­ga­ją, kiedy warto je zro­bić i w jakich placówkach w Polsce są dostęp­ne.


 


CERTYFIKATY