13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Porada genetyczna

Zaprasza­my pac­jen­tów z całej Pol­ski do sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji tele­fon­iczny­ch z lekarzem gene­tykiem. Kon­sul­tacji udziela prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jeze­la-Stanek, spec­jal­is­ta gene­tyki klin­icznej.

W ramach konsultacji pacjenci mają możliwość uzyskać:

 • objaśnie­nie wyniku bada­nia gene­ty­czne­go,
 • kon­sul­tację wyniku bada­nia pre­na­tal­ne­go, w tym NIFTY i inny­ch podob­ny­ch badań prze­siewowych
 • infor­ma­cję na tem­at praw­dopodobieńst­wa wys­tąpi­enia chorób gene­ty­czny­ch i nowot­worów u Państ­wa, jeśli pojaw­iły się już w rodzinie.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, specjalista genetyki klinicznej

Poradnia genetyczna, Aleksandra Jezela-StanekPani docent genetyką kliniczną zajmuje się od kilkunastu lat jako pracownik, a obecnie współpracownik Instytutu “Pomnik —Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m. In. European Society of Human Genetics (Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka), a także Sekcji Dysmorfologii i Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Autorka i współautorka ponad 100 prac naukowych …. Czytaj więcej »

Sprawdź opinie w ser­wisie ZnanyLekarz.pl

Jak przygotować się do rozmowy z lekarzem genetykiem

Tydzień przed ustalonym ter­minem roz­mowy prosimy o przesłanie aktu­al­ny­ch wyników badań oraz o wyjaśnie­nie, dlaczego chcą Państ­wo skon­sul­tować się z lekarzem. Istot­ne mogą być również wszelkie infor­ma­c­je na tem­at zdrowia Państ­wa rodziny. Przy­dat­ne doku­men­ty:

 • wyp­isy ze szpi­tali
 • kopia książeczki zdrowia dziecka (z infor­ma­c­jami o ewen­tu­al­ny­ch prob­lemach zdrowot­ny­ch)
 • wyniki badań diag­nos­ty­czny­ch (w tym gene­ty­czny­ch, RTG, USG, tomo­grafii kom­put­erowej, rezo­nan­su mag­ne­ty­czne­go, opinia psy­cholo­ga)
 • Zdję­cia ukazu­jące wygląd z wcześniejsze­go okre­su życia oraz zdję­cia rodz­iców dziecka (mogą być istot­ne w niek­tórych przy­pad­kach)

Zasady konsultacji telefonicznej z lekarzem genetykiem

 • roz­mowa z lekarzem trwa 30 min­ut
 • koszt jed­nej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wynosi 150 zł. Płat­ność odby­wa się w dniu rejes­tracji ter­minu lub w kole­jnym dniu roboczym
 • Możli­wy zakres kon­sul­tacji: wyjaśnie­nie wyników badań gene­ty­czny­ch i badań pre­na­tal­ny­ch (w tym NIFTY i podob­ny­ch), określe­nie ryzyka wys­tąpi­enia danej choroby gene­ty­cznej, która już pojaw­iła się w rodzinie pac­jen­ta
 • Z tele­fon­icznej kon­sul­tacji z lekarze może sko­rzys­tać osoba pełno­let­nia, prawny opiekun dziecka lub usta­wowy przed­staw­iciel danej osoby.

Zamów konsultację przez telefon

+48 796 644 115

lub pisząc na adres premiumlex@testdna.pl

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na od poniedzi­ałku do piątku

w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne od 8:00 do 21:00.


Zobacz też:

 


CERTYFIKATY