13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Poradnik o badaniach DNA na ustalenie ojcostwa

Porady eksperta

Naszy­ch Pac­jen­tów wykonu­ją­cy­ch testy na ojcost­wo w bard­zo częs­to intere­su­je co dzieje się z ich próbkami, gdy trafią już do anal­izy, jakie ele­men­ty zna­jdą na wyniku bada­nia oraz dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa nigdy nie jest stupro­cen­towe. Na te i inne pyta­nia odpowiedzi udziela ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i bio­log­iczne­go pokrewieńst­wa, pełnią­cy funkcję biegłe­go sądowe­go. Czy­taj więcej »


Informacje o testach na ojcostwo

Testy DNA są obec­nie najbardziej doskon­ałą metodą ustal­e­nia pokrewieńst­wa bio­log­icznego między dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem.  Potrafią on w sposób całkowicie pewny potwierdz­ić ojcost­wo badane­go mężczyzny, bądź też całkowicie je wyk­luczyć. 100% wiary­god­ność wyniku może­my zag­waran­tować dzięki nowoczes­nej aparaturze, odczyn­nikom o wysok­iej jakoś­ci, doświad­cze­niu naszy­ch lab­o­ran­tów oraz pro­ce­durom, jakie sto­su­jemy pod­czas bada­nia próbek. Potwierdze­niem tego są licznecer­ty­fikaty jakoś­ci oraz zau­fanie sądów i ekspertów, z którymi współpracu­jemy. Czy­taj więcej »


Testy na ojcostwo z włosów, plam krwi i innych mikrośladów

Badanie pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo badane­go ojca wzglę­dem badane­go dziecka. Badanie z próbek mikroślad­owych wyko­rzys­tuje się m.in. dla zwięk­szenia kom­fortu dziecka lub po śmier­ci dom­nie­manego ojca jeśli rodz­ina dys­ponuje jego rzecza­mi oso­bistymi. Test ojcost­wa z mikrośladów jest badaniem pry­wat­nym i anon­i­mowym, czyli bez dany­ch osób badany­ch. Jego wynik może być dowo­dem wstęp­nym w spraw­ie sądowej. Czy­taj całość »


Anonimowy test na ojcostwo

Test na ojcost­wo możesz wykon­ać anon­i­mowo, czyli bez podawa­nia dany­ch osób badany­ch — imion, nazwisk i numerówPESEL. Wynik tes­tu anon­i­mowego jest tak samo pewny jak wynik tes­tu z danymi i jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­woJedyne infor­ma­cje jakie muszą zostać wpisane do for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia to płeć, data pobra­nia mate­ri­ału i rodzaj próbki, którą może być wymaz, mikroślad lub krew. Czy­taj całość »


Test na ojcostwo po śmierci

Test DNA na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić również po śmier­ci potenc­jal­nego ojca. Wyko­rzys­tuje się wów­czas próbki mikroślad­owe (np. maszynkę do gole­nia czy niedopałki papierosów) lub przeprowadza anal­izę bez włączenia próbek od badane­go mężczyzny. Badanie DNA pozwala uzyskać pewny i wiary­godny wynik. Otrzy­many rezul­tat moż­na skon­sul­tować tele­fon­icznie z naszym ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, który wyjaśni jak prze­biegła anal­iza i co oznacza jej rezul­tat. Wynik bada­nia pry­wat­nego moż­na wyko­rzys­tać jako dowód wstęp­ny w postępowa­niu sądowym. Czy­taj całość »


Jakie próbki pobrać do testu na ojcostwo

Nieza­leżnie od rodza­ju próbki uzyskamy pewny wynik tes­tu na ojcost­wo. Jest to możli­we dzięki temu, że nasze DNA jest takie samo, nieza­leżnie od miejs­ca, z które­go pochodzi. Żeby moż­na było jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo potrzeb­ne są próbki DNA pochodzące od dwóch osób – potenc­jal­nego ojca oraz dziecka. Najczęś­ciej anal­i­zowanym mate­ri­ałem przy usta­la­niu ojcost­wa jest wymaz z błony ślu­zowej policzka. Równie dobrymi próbkami będą mikrośla­dy czyli wszelkie przed­mioty, których uży­wała dana osoba i na których mogła ona pozostaw­ić swo­je DNA. Czy­taj całość »


Nietypowe przypadki

Testy DNA mają zas­tosowanie nie tylko w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych. Służą częs­to do celów pry­wat­nych i przeprowadza się je np. gdy po lat­ach odna­j­du­jemy krewne­go i chce­my potwierdz­ić bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Zaprasza­my do lek­tury opisów niety­powych przy­pad­ków, w których pomogliśmy naszym Klien­tom wys­taw­ia­jąc pewny i jed­noz­naczny wynik. Czy­taj całość »


Dyskretny test ojcostwa

Doskonale zda­jemy sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Ci na tym, aby nikt nie dowiedzi­ał się o wykony­wanym przez Ciebie bada­niu. Gwaran­tu­jemy Ci pełną dyskrec­je na każdym etapie real­iza­cji tes­tu. Począwszy od momen­tu zamówienia zestawu do pobra­nia próbek DNA, który możesz otrzy­mać w formie dyskret­nej przesyłki, aż po przekazanie wyniku anal­izy, co następu­je dopiero po zwery­fikowa­niu hasła dostępu. Czy­taj całość »


Jak pobrać próbki DNA do testu na ojcostwo

Pobranie wymazów z policzka do tes­tu na ojcost­wo jest proste i bezbolesne. W ich przy­go­towa­niu pomoże Ci spec­jalny domowy zestaw pobran­iowy, zaopa­tr­zony we wszys­tkie potrzeb­ne ele­menty, w tym — przy­pom­i­na­jące paty­czki kos­me­ty­czne — wymazówki, którymi zbierzesz mate­riał DNA. Oto krótki instruk­tarz, który pokaże Ci jak praw­idłowo pobrać i zabez­pieczyć próbki do tes­tu na ojcost­wo. Czy­taj całość »


Jak wygląda wynik testu na ojcostwo

Wynik tes­tu na ojcost­wo zaw­iera jed­noz­naczną infor­ma­cję — potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcost­wa badane­go mężczyzny wzglę­dem badane­go dziecka. Poza samą infor­ma­cją o ojcost­wie, zna­jdziesz w nim wykaz wszys­t­kich uwzględ­nionych w bada­niu mark­erów gene­ty­cznych, rezul­tat anal­izy statysty­cznej oraz słowną inter­pre­tacje. Pod wynikiem zobaczysz również pod­pisy wszys­t­kich osób, które wykon­ały i zatwierdz­iły test. Czy­taj całość »


Analiza 24 markerów DNA 

Test na ojcost­wo wyko­nany na pod­stawie 16 mark­erów DNA daje pewny i jed­noz­naczny wynik. Jeśli jed­nak zwięk­szymy ich liczbę z 16 do 24, to uzyskany rezul­tat będzie aż 1000 razy dokład­niejszy. Z anal­izy posz­er­zonej o dodatkowe mark­ery warto sko­rzys­tać, jeśli badanie odby­wa się bez udzi­ału matki, a jedynymi uczest­nikami jest dom­nie­many ojciec i dziecko. Czy­taj całość »


 


CERTYFIKATY