13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Porada prawna

Klien­ci testD­NA pre­mi­um­LEX wykonu­jąc badanie DNA do celów sądowych mogą sko­rzys­tać z indy­wid­u­al­nej porady prawnej. Tele­fon­icz­na roz­mowa trwa 30 min­ut — po otrzy­ma­niu rezul­tatu anal­iz adwokat dzwoni do Państ­wa w umówionym wcześniej ter­minie. Porady prawnej udziela Adwokat Ewa Ros­tkowska.

Adwokat Ewa Rostkowska

Prowadzi Kance­larię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­ności 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzin­ne, cywilne oraz gospo­dar­cze.


CERTYFIKATY