13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

testDNA w mediach

testDNA w mediachKto jest ojcem? Testy na ojcostwo w ciąży

15 kwiet­nia 2016

W kwiet­niowym wyda­niu ogólnopol­skiego mag­a­zynu “Chce­my być rodzi­cami ukazał się nasz artykuł o tes­tach na ojcost­wo pod­czas ciąży. “Dostęp­ny od 10. tygod­nia ciąży test jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo…”. Czy­taj całość »


TVN Style

Testy na ojcostwo w TVN Style

12 mar­ca 2016

Otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie do udzi­ału w pro­gramie TVN Style “Czy współcześni mężczyźni nada­ją się na mężów?. Mag­dale­na Siedlińska miała okazję opowiedzieć o tes­tach na ojcost­wo i o tym jak wyglą­da badanie DNACzy­taj całość »


 

badaniapernatalne

Wywiad z genetykiem

16 listopada 2016

W por­talu badaniaprenatalne.pl ukazał się wywiad z prof. nadzw. dr hab. n. med. Alek­san­dra Jeze­la-Stanek, gene­tykiem klin­icznym. Roz­mowa doty­czy porad­nict­wa gene­ty­czne­go Zaczy­na­jąc od pier­wsze­go pyta­nia, po co pac­jen­tom jest… Czy­taj całość »


gazetawyborczaRanking laboratoriów

25 mar­ca 2015

Na łamach dodatku do Gaze­ty Wybor­czej „Tylko Zdrowie” ukazał się rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­czny­ch. Uwzględ­niono w nim 22 placówki medy­czne zaj­mu­jące się bada­ni­ami DNA w Polsce. Do rywal­iza­cji zapros­zono zarówno… Czy­taj całość »


Pozostałe artykuły:

Neewsweek — “Jak Pola­cy usta­la­ją ojcost­wo”

Neewsweek “Kukułcze dzieci”

Nowa Try­buna Opol­ska, “Roz­wodowe par­ty — nowa trady­c­ja”

Rzecz­pospoli­ta, “His­to­ria rodzin­na z probówki”

Przegląd, “Czy two­je dziecko jest two­je?”

Newsweek Pol­ska, “Zakodowany tata”

Gaze­ta Wybor­cza, “W imię ojca, nie syna”


CERTYFIKATY