13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Testy na ojcostwo

Testy DNA są obec­nie najbardziej doskon­ałą metodą ustal­e­nia pokrewieńst­wa bio­log­iczne­go między dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem.  Potrafią on w sposób całkowicie pewny potwierdz­ić ojcost­wo badane­go mężczyzny, bądź też całkowicie je wyk­luczyć. 

100% wiary­god­ność wyniku może­my zag­waran­tować dzięki nowoczes­nej aparaturze, odczyn­nikom o wysok­iej jakoś­ci, doświad­cze­niu naszy­ch lab­o­ran­tów oraz pro­ce­durom, jakie sto­su­je­my pod­czas bada­nia próbek. Potwierdze­niem tego są liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz zau­fanie sądów i ekspertów, z którymi współpracu­je­my.

Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je w bada­ni­ach metodę Mul­ti­plex STR, rekomen­dowaną przez Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­tyki Sądowej. Jed­ną z jej zalet jest możli­wość wyko­na­nia bada­nia ojcost­wa na bard­zo małej iloś­ci DNA.

W pre­mi­um­LEX zro­bisz bada­nia DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa do celów pry­wat­ny­ch, do celów sądowych, a także w cza­sie ciąży. Do bada­nia możesz dostar­czyć dowol­ną próbkę DNA — wymazy z policzków oraz mikrośla­dy.

Pewny i szybki test ojcostwa

Tym, co decy­du­je o pewnoś­ci wys­taw­iany­ch przez nas wyników jest również ilość badany­ch mark­erów. Anal­izu­je­my ich aż 24, co umożli­wia uzyskanie wyniku z 1000 razy więk­szą dokład­noś­cią niż w przy­pad­ku prze­bada­nia 16. Wszys­tkie anal­izy, które wyk­luczyły ojcost­wo wykonu­je­my 2 razy, na pod­staw­ie 2 różny­ch próbek. Na prośbę pac­jen­ta badanie może­my powtórzyć również w sytu­acji potwierdzenia ojcost­wa. Dzięki temu pac­jent może być pewny, ze wynik, który otrzy­mał jest w 100% wiary­god­ny. Nasi klien­ci maja gwarancję stałej ceny — jeśli konieczne będzie ponowne pobranie próbki do bada­nia jest to dla nich bezpłat­ne.

W pre­mi­um­LEX wynik tes­tu uzyskasz w try­bie ekspre­sowym – już po 48 godz­i­nach (dni robocze, lic­zone od momen­tu kiedy próbki trafią do lab­o­ra­to­ri­um). W razie potrze­by czas ten moż­na skró­cić, a anal­izę wykon­ać nawet w dni wol­ne. Wynik wys­taw­iamy w języku pol­skim oraz na życze­nie —  w języku obcym.

Pomoc ekspertów i porady prawne

Nasi klien­ci w ramach bada­nia mogą sko­rzys­tać z indy­wid­u­al­nej roz­mowy z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Wyjaśni on wynik bada­nia oraz odpowie na pyta­nia związane z przeprowad­zoną anal­izą ojcost­wa i jej rezul­tatem. Klien­tom, którzy zde­cy­dowali się na test ojcost­wa do celów sądowych pro­ponu­je­my też poradę prawną przez tele­fon. Badanie w cza­sie ciąży, w którym moż­na połączyć test na ojcost­wo i badanie w kierunku wad gene­ty­czny­ch pło­du, obe­j­mu­je nato­mi­ast kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem.

Gwarantujemy dyskrecję

Doskonale zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo waż­na jest dyskrec­ja. Zarówno wynik jak i zestaw do pobra­nia próbek może­my nadać w formie dyskret­nej — bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um. Co więcej, test moż­na zle­cić anon­i­mowo. Wyp­isu­jąc for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia nie poda­je się wów­czas dany­ch osobowych osób badany­ch. Zapew­ni­amy dyskret­ny kon­takt z klien­tem. Przed przekazaniem jakiejkol­wiek infor­ma­cji na tem­at zlece­nia, upew­ni­amy czy roz­maw­iamy z właś­ci­wą osobą, m.in. poprzez  hasło bez­pieczeńst­wa. Odd­zwa­ni­amy tylko na ten numer podany w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.

Wygoda — możesz pobrać każdą próbkę, w domu lub w przychodni

Jesteśmy w stanie wyi­zolować dla DNA z dowol­nej próbki, zarówno z wymazu z policzka, jak i mikrośladów, czyli np. wyr­wany­ch z cebulka­mi włosów, sztućców, niedopałka papierosa, gumy do żucia czy szc­zoteczki do zębów. Pobranie wymazu jest proste, bezbolesne i może odbyć się w domu. Wymaz pobierzesz samodziel­nie za pomocą zestawu, który dostar­cza­my dyskret­nie wskazany adres lub do paczko­matu. Do zestawu dołącza­my również szczegółową instrukcję, dzięki czemu pobranie mate­ri­ału z policzka będzie proste i szy­bkie. Możesz także umówić się na pobranie DNA do jed­nej z przy­chod­ni w całej Polsce.


CERTYFIKATY