Prof. nadzw. dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek

Specjalista genetyki klinicznej. Gene­tyką klin­iczną zaj­muję się od kilku­nastu lat jako pra­cownik, a obec­nie współpra­cownik Insty­tutu “Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Od blisko 15 lat spec­jal­izuje się w diag­no­zowa­niu przy­czyn, lecze­niu oraz pro­fi­lak­tyce wad wrod­zonych, zaburzeń roz­woju oraz niepowodzeń ciąży. Członek pol­s­kich i między­nar­o­dowych towarzystw i sto­warzyszeń naukowych, m. in. Euro­pean Soci­ety of Human Genet­ics (Europe­jskiego Towarzystwa Gene­tyki Człowieka), a także Sekcji Dys­mor­fologii i Sekcji Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzystwa Gene­tyki Człowieka. Autorka i współau­torka ponad 100 prac naukowych i artykułów w cza­sopis­mach, ceniona w środowisku pac­jen­tów i lekarzy. W ramach współpracy z testDNA pacjentom z całej Polski udziela konsultacji telefonicznych.