13 lat doświadczenia
 • Badania DNA dla kancelarii, firm i osób prywatnych

 • Badania DNA dla Sądów, Policji i prokuratury

BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

premiumLEX badania DNA dla wymagających

pre­mi­um­LEX należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 rokuŻaden sąd nie pod­ważył wydane­go przez nas wyniku. Spec­jal­izu­je­my się w tes­tach gene­ty­czny­ch w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­wat­ne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze klien­ta, dzięki czemu  udało mu się wypra­cow­ać pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo. 

Pewne, bezpieczne i szybkie testy na ojcostwo w Państwa mieście

Naszym celem jest dostar­cze­nie najwyższej jakoś­ci, wiary­god­ny­ch wyników testów DNA oraz usług, które są odpowiedz­ią nawet na najbardziej wyma­ga­jące potrze­by naszy­ch klien­tów. Dzięki współpra­cy z pon­ad 200 przy­chod­ni­ami w całej Polsce na bada­nia umaw­iamy w najbardziej dogod­nej dla klien­ta lokaliza­cji. Gwaran­tu­je­my pewny i szy­bki wynik badań DNA (48 godz­in w stan­dard­zie) oraz pomoc ekspertów i porady prawne. Poz­naj ofer­tę pre­mi­um­LEX»

Marka pre­mi­um­LEX jest wynikiem naszy­ch wielo­let­nich starań o najwyższy poziom jakoś­ci ofer­owany­ch przez nas usług. Pozwala nam to przed­staw­ić wyjątkową ofer­tę badań DNA i usług skierowaną do sądów, kance­larii, firm i osób pry­wat­ny­ch. Czy­taj więcej o marce »

Jakość badań

Lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało tysiące anal­iz ojcost­wa. Sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakoś­ci i pracu­je zgod­nie ze stan­dar­d­ami ISO 17025. O wysok­iej jakoś­ci badań świad­czą też liczne cer­ty­fikaty przyz­nane przez między­nar­o­dowe ośrod­ki cer­ty­fiku­jące, w tym prestiżowy cer­ty­fikat ISFG i GEDNAP. Zobacz nasze cer­ty­fikaty »

Jako jed­ni z nieliczny­ch przeprowadza­my anal­izy na pod­staw­ie aż 24 mark­erów DNA, a badanie wykony­wane jest dwa razy. Doświad­c­zona kadra, najwyższej jakoś­ci sprzęt i odczyn­niki Promega pozwala­ją nam zag­waran­tować wiary­god­ny wynik tes­tu na ojcost­wo. Potwierdze­niem tego jest również współpra­ca z pon­ad 20 sądami w całej Polsce oraz z proku­raturą i lekarza­mi. Przeczy­taj nasze ref­er­enc­je z Sądów »

Współpra­ca z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA pozwala nam kon­sul­tować trud­ne i niety­powe przy­padki. Kom­pe­tencje spec­jal­istów oraz ich umiejęt­ności pozwala­ją na sporządze­nie jed­noz­nacznej opinii.  Co ważne, badanie moż­na u nas wykon­ać z dowol­nej próbki DNA. Czy­taj więcej »


CERTYFIKATY