13 lat doświadczenia
 • DNA structure model on white

  Badania DNA dla kancelarii, firm i osób prywatnych

 • DNA structure model on white

  Badania DNA dla Sądów, Policji i prokuratury

BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

premiumLEX badania DNA dla wymagających

pre­mi­um­LEX należy do grupy testDNA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcostwo od 2003 rokuŻaden sąd nie pod­ważył wydanego przez nas wyniku. Spec­jal­izu­jemy się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa na potrzeby pry­watne  i sądowe. testDNA stawia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcostwa  jak i w obsłudze klienta, dzięki czemu  udało mu się wypra­cować pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcostwo. 

Pewne, bezpieczne i szybkie testy na ojcostwo w Państwa mieście

Naszym celem jest dostar­cze­nie najwyższej jakości, wiary­god­nych wyników testów DNA oraz usług, które są odpowiedzią nawet na najbardziej wyma­ga­jące potrzeby naszych klien­tów. Dzięki współpracy z ponad 200 przy­chod­ni­ami w całej Polsce na bada­nia umaw­iamy w najbardziej dogod­nej dla klienta lokaliza­cji. Gwaran­tu­jemy pewny i szy­bki wynik badań DNA (48 godzin w stan­dard­zie) oraz pomoc ekspertów i porady prawne. Poz­naj ofertę pre­mi­um­LEX»

Marka pre­mi­um­LEX jest wynikiem naszych wielo­let­nich starań o najwyższy poziom jakości ofer­owanych przez nas usług. Pozwala nam to przed­stawić wyjątkową ofertę badań DNA i usług skierowaną do sądów, kance­larii, firm i osób pry­wat­nych. Czy­taj więcej o marce »

Jakość badań

Lab­o­ra­to­rium wykon­ało tysiące analiz ojcostwa. Sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakości i pracuje zgod­nie ze stan­dar­d­ami ISO 17025. O wysok­iej jakości badań świad­czą też liczne cer­ty­fikaty przyz­nane przez między­nar­o­dowe ośrodki cer­ty­fiku­jące, w tym prestiżowy cer­ty­fikat ISFG i GEDNAP. Zobacz nasze cer­ty­fikaty »

Jako jedni z nielicznych przeprowadzamy anal­izy na pod­stawie aż 24 mark­erów DNA, a badanie wykony­wane jest dwa razy. Doświad­c­zona kadra, najwyższej jakości sprzęt i odczyn­niki Promega pozwalają nam zag­waran­tować wiary­godny wynik testu na ojcostwo. Potwierdze­niem tego jest również współpraca z ponad 20 sądami w całej Polsce oraz z proku­raturą i lekarzami. Przeczy­taj nasze ref­er­encje z Sądów »

Współpraca z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA pozwala nam kon­sul­tować trudne i niety­powe przy­padki. Kom­pe­tencje spec­jal­istów oraz ich umiejęt­ności pozwalają na sporządze­nie jed­noz­nacznej opinii.  Co ważne, badanie można u nas wykonać z dowol­nej próbki DNA. Czy­taj więcej »


CERTYFIKATY