Poradnik o badaniach na ojcostwo | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Poradnik o badaniach DNA na ustalenie ojcostwa

Porady eksperta

Naszych Pacjentów wykonujących testy na ojcostwo w bardzo często interesuje co dzieje się z ich próbkami, gdy trafią już do analizy, jakie elementy znajdą na wyniku badania oraz dlaczego potwierdzenie ojcostwa nigdy nie jest stuprocentowe.

Na te i inne pytania odpowiedzi udziela ekspert ds. ustalania ojcostwa i biologicznego pokrewieństwa, pełniący funkcję biegłego sądowego. Czytaj więcej


Informacje o testach na ojcostwo

Testy DNA są obec­nie najbardziej doskon­ałą metodą ustal­e­nia pokrewieństwa bio­log­icznego między dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem.

Potrafią on w sposób całkowicie pewny potwierdzić ojcostwo badanego mężczyzny, bądź też całkowicie je wyk­luczyć. 100% wiary­god­ność wyniku możemy zag­waran­tować dzięki nowoczes­nej aparaturze, odczyn­nikom o wysok­iej jakości, doświad­cze­niu naszych lab­o­ran­tów oraz pro­ce­durom, jakie sto­su­jemy pod­czas bada­nia próbek.

Potwierdze­niem tego są licznecer­ty­fikaty jakości oraz zau­fanie sądów i ekspertów, z którymi współpracu­jemy. Czytaj więcej


Testy na ojcostwo z włosów, plam krwi i innych mikrośladów

Badanie pozwala jed­noz­nacznie potwierdzić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcostwo badanego ojca wzglę­dem badanego dziecka.

Badanie z próbek mikroślad­owych wyko­rzys­tuje się m.in. dla zwięk­szenia kom­fortu dziecka lub po śmierci dom­nie­manego ojca jeśli rodz­ina dys­ponuje jego rzeczami oso­bistymi.

Test ojcostwa z mikrośladów jest badaniem pry­wat­nym i anon­i­mowym, czyli bez danych osób badanych. Jego wynik może być dowo­dem wstęp­nym w sprawie sądowej. Czytaj całość


Anonimowy test na ojcostwo

Test na ojcostwo możesz wykonać anon­i­mowo, czyli bez podawa­nia danych osób badanych — imion, nazwisk i numerówPESEL. Wynik testu anon­i­mowego jest tak samo pewny jak wynik testu z danymi i jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcostwo

Jedyne infor­ma­cje jakie muszą zostać wpisane do for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia to płeć, data pobra­nia mate­ri­ału i rodzaj próbki, którą może być wymaz, mikroślad lub krew. Czytaj całość


Test na ojcostwo po śmierci

Test DNA na ojcostwo można przeprowadzić również po śmierci potenc­jal­nego ojca. Wyko­rzys­tuje się wów­czas próbki mikroślad­owe (np. maszynkę do gole­nia czy niedopałki papierosów) lub przeprowadza anal­izę bez włączenia próbek od badanego mężczyzny.

Badanie DNA pozwala uzyskać pewny i wiary­godny wynik. Otrzy­many rezul­tat można skon­sul­tować tele­fon­icznie z naszym ekspertem ds. ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa, który wyjaśni jak prze­biegła anal­iza i co oznacza jej rezul­tat.

Wynik bada­nia pry­wat­nego można wyko­rzys­tać jako dowód wstępny w postępowa­niu sądowym. Czytaj całość


Jakie próbki pobrać do testu na ojcostwo

Nieza­leżnie od rodzaju próbki uzyskamy pewny wynik testu na ojcostwo. Jest to możliwe dzięki temu, że nasze DNA jest takie samo, nieza­leżnie od miejsca, z którego pochodzi.

Żeby można było jed­noz­nacznie potwierdzić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcostwo potrzebne są próbki DNA pochodzące od dwóch osób – potenc­jal­nego ojca oraz dziecka.

Najczęś­ciej anal­i­zowanym mate­ri­ałem przy usta­la­niu ojcostwa jest wymaz z błony ślu­zowej policzka. Równie dobrymi próbkami będą mikroślady czyli wszelkie przed­mioty, których uży­wała dana osoba i na których mogła ona pozostawić swoje DNA. Czytaj całość


Nietypowe przypadki

Testy DNA mają zas­tosowanie nie tylko w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych. Służą często do celów pry­wat­nych i przeprowadza się je np. gdy po lat­ach odna­j­du­jemy krewnego i chcemy potwierdzić bio­log­iczne pokrewieństwo.

Zapraszamy do lek­tury opisów niety­powych przy­pad­ków, w których pomogliśmy naszym Klien­tom wys­taw­ia­jąc pewny i jed­noz­naczny wynik. Czytaj całość


Dyskretny test ojcostwa

Doskonale zda­jemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zależy Ci na tym, aby nikt nie dowiedział się o wykony­wanym przez Ciebie bada­niu. Gwaran­tu­jemy Ci pełną dyskrecje na każdym etapie real­iza­cji testu.

Począwszy od momentu zamówienia zestawu do pobra­nia próbek DNA, który możesz otrzy­mać w formie dyskret­nej przesyłki, aż po przekazanie wyniku anal­izy, co następuje dopiero po zwery­fikowa­niu hasła dostępu. Czytaj całość


Jak pobrać próbki DNA do testu na ojcostwo

Pobranie wymazów z policzka do testu na ojcostwo jest proste i bezbolesne.

W ich przy­go­towa­niu pomoże Ci spec­jalny domowy zestaw pobran­iowy, zaopa­tr­zony we wszys­tkie potrzebne ele­menty, w tym — przy­pom­i­na­jące paty­czki kos­me­ty­czne — wymazówki, którymi zbierzesz mate­riał DNA. 

Oto krótki instruk­taż, który pokaże Ci jak praw­idłowo pobrać i zabez­pieczyć próbki do testu na ojcostwo. Czytaj całość


Jak wygląda wynik testu na ojcostwo

Wynik testu na ojcostwo zaw­iera jed­noz­naczną infor­ma­cję — potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcostwa badanego mężczyzny wzglę­dem badanego dziecka.

Poza samą infor­ma­cją o ojcost­wie, zna­jdziesz w nim wykaz wszys­t­kich uwzględ­nionych w bada­niu mark­erów gene­ty­cznych, rezul­tat anal­izy statysty­cznej oraz słowną inter­pre­tacje.

Pod wynikiem zobaczysz również pod­pisy wszys­t­kich osób, które wykon­ały i zatwierdz­iły test. Czytaj całość


Analiza 34 markerów DNA 

Test na ojcostwo wyko­nany na pod­stawie 16 mark­erów DNA daje pewny i jed­noz­naczny wynik. Z anal­izy posz­er­zonej o dodatkowe mark­ery warto sko­rzys­tać, jeśli badanie odbywa się bez udzi­ału matki, a jedynymi uczest­nikami jest dom­nie­many ojciec i dziecko. Czytaj całość


 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115