Artykuły i ciekawostki | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Artykuły


 26 września 2017 

test na ojcostwo

Sądowy test na ojcostwo – na czym polega?

Test na ojcostwo to badanie, którego wynik jest dla sądu pełnowartościowym dowodem, ponieważ zawsze jednoznacznie potwierdza lub wyklucza ojcostwo. Powinien on być jednak wykonany z pełną formalną procedurą. Na czym polega takie badanie i co warto jeszcze wiedzieć?…Czytaj całość >>


 06 lipca 2017 

test na ojcostwo

Test na ojcostwo – odmień swoje życie

Targają Tobą wątpliwości co do ojcostwa? Czujesz stres i niepewność? Odmień swoje życie, wykonując test na ojcostwo! Dzięki temu zapewnisz sobie poprawę samopoczucia, spokój ducha i harmonię. Zapewnisz też bezpieczeństwo swoim bliskim i zadbasz o prawidłowy rozwój dziecka – w atmosferze radości i stabilizacji….Czytaj całość >>


 30 maja 2017 

testy na ojcostwo

Testy na ojcostwo – kto z nich korzysta?

Próbki do bada­nia ojcost­wa możesz pobrać w miejs­cu, w którym czu­jesz się najbardziej kom­for­towo, czyli w domu. Mate­ri­ał gene­ty­czny pobierasz wtedy sam przy pomo­cy doust­ny­ch wymazówek. Lab­o­ra­to­ri­um wyśle je w spec­jal­nym zestaw­ie, w którym oprócz paty­czków z baweł­ni­aną nasad­ką na jed­nym z końców, zna­jdziesz też inne ele­men­ty, które poz­wolą Ci zre­al­i­zować badanie ojcost­wa – łat­wo, szy­bko i dyskret­nie…Czytaj całość >>


 02 maja 2017 

badanie ojcostwa

Badanie ojcostwa – chcę pobrać próbki w domu, jak mam to zrobić?

Próbki do bada­nia ojcost­wa możesz pobrać w miejs­cu, w którym czu­jesz się najbardziej kom­for­towo, czyli w domu. Mate­ri­ał gene­ty­czny pobierasz wtedy sam przy pomo­cy doust­ny­ch wymazówek. Lab­o­ra­to­ri­um wyśle je w spec­jal­nym zestaw­ie, w którym oprócz paty­czków z baweł­ni­aną nasad­ką na jed­nym z końców, zna­jdziesz też inne ele­men­ty, które poz­wolą Ci zre­al­i­zować badanie ojcost­wa – łat­wo, szy­bko i dyskret­nie…Czytaj całość >>


 07 kwietnia 2017 

badania na ojcostwo

Badania na ojcostwo – jak wygląda pobranie próbek w przychodni?

Umówić się na pobranie próbek do bada­nia na ojcost­wo w przy­chod­ni moż­na dzwoniąc na numer lab­o­ra­to­ri­um, pisząc na cza­cie dostęp­nym na stron­ie lub na adres mailowy. Na miejs­cu wszys­tkie próbki do tes­tu pobiera osoba z per­son­elu medy­czne­go. Trwa to dosłown­ie chwilę i jest w pełni kom­for­towe dla pac­jen­tów…Czytaj całość >>


 27 marca 2017 

badanie na ojcostwo

Badanie na ojcostwo – czy trzeba się do niego jakoś przygotować?

Badanie na ojcost­wo – nieza­leżnie od tego, czy próbki zamierza­sz pobrać w domu czy w przy­chod­ni nie wiąże się z Two­jej strony z żad­nymi więk­szymi przy­go­towa­ni­ami. Nie musisz być nawet na czc­zo, jak jest to wyma­gane choćby przy stan­dar­d­owej mor­fologii. Lab­o­ra­to­ri­um poprosi Cię jed­nak o zas­tosowanie się do kilku bard­zo prosty­ch zale­ceń. Dzięki nim całe badanie na ojcost­wo prze­bieg­nie szy­bko i sprawnie. O czym powinieneś pamię­tać przys­tępu­jąc do pobra­nia próbek DNA?..Czytaj całość >>


 17 marca 2017 

badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo — pewniejsza analiza grup krwi, czy testy genetyczne?

Badanie na ojcost­wo jest pewne tylko wtedy, jeśli porównu­je się w nim mate­ri­ał gene­ty­czny ojca i dziecka, a nie ich grupy krwi. Wyłącznie anal­iza DNA pozwala pre­cyzyjnie ustal­ić, czy badane osoby łączy bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Porównu­jąc grupy krwi, może­my jedynie uzyskać wstęp­ną infor­ma­cję na tem­at ojcost­wa. Dlaczego?…Czytaj całość >>


 23 luty 2017 

badania na ojcostwoBadania na ojcostwo – czy sądowe ustalenie ojcostwa wymaga zgody matki?

Na uczest­nict­wo dziecka w sądowym teś­cie na ojcost­wo pisem­ną zgodę muszą wyraz­ić wszyscy jego prawni opiekunowie — najczęś­ciej są nimi po pros­tu ojciec i matka. A co, jeśli ze strony matki takiej zgody nie ma, albo kobi­eta z jakiegoś powodu nie chce odd­ać próbek do bada­nia? Czy w tej sytu­acji jest szansa, aby bada­nia na ojcost­wo w ogóle się odbyły?…Czytaj całość >>


 14 luty 2017 

testy na ojcostwoTesty na ojcostwo — żeby pobrać próbki DNA w domu nie musisz już zamawiać zestawu

Chcąc pobrać próbki do tes­tu na ojcost­wo w domu nie musisz już zamaw­iać spec­jal­ne­go zestawu wymazówek. Wypełnij dostęp­ny na naszej stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz zlece­nia tes­tu, wydrukuj go i pod­pisz, a jako mate­ri­ał do bada­nia dołącz dowol­ną próbkę mikroślad­ową. Wykony­wane na pod­staw­ie takich nie­s­tandar­d­owych próbek testy na ojcost­wo dają zawsze pewny i jed­noz­naczny wynik…Czytaj całość >>


 19 stycznia 2017 

testy na ojcostwoTesty na ojcostwo – czy rodzaj próbki DNA ma wpływ na koszt analizy?

Pewne testy na ojcost­wo mogą być wyko­nane na pod­staw­ie każdej próbki z DNA badany­ch uczest­ników. Wyko­rzys­tu­je się zarówno wymazy z policzka, włosy z cebulka­mi, przed­mio­ty oso­bis­te (np. uży­wana maszynka do gole­nia), jak i wiele inny­ch mate­ri­ałów…Czytaj całość >>


 10 stycznia 2017 

test na ojcostwoTest na ojcostwo — jak możesz sprawdzić, czy jesteś ojcem dziecka?

Najpewniejszą metodą na sprawdze­nie ojcost­wa jest gene­ty­czny test na ojcost­wo. Pozwala on potwierdz­ić ojcost­wo na 99,9999% lub wyk­luczyć je na 100%. Takie badanie jest szy­bkie i proste, a wykon­ać możesz je zarówno pry­wat­nie (przed nar­o­dz­i­nami dziecka lub po), jak i do celów sądowych…Czytaj całość >>


 21 grudnia 2016 

test na ojcostwoCzy można zrobić test na ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje?

Tak! Gene­tycy i biotech­nolodzy znają metody, które pozwalają przeprowadzić pewny test na ojcostwo nawet w przy­padku śmierci potenc­jal­nego ojca dziecka. Ustal­e­nie ojcostwa może się wtedy odbyć poprzez anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego znalezionego na rzeczach oso­bistych zmarłego mężczyzny lub pobranego od które­goś z jego krewnych…Czytaj całość >>


 07 grudnia 2016 

Badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo – blisko miejsca zamieszkania i w 48 godzin

Dzięki współpracy z ponad 200 przy­chod­ni­ami w całej Polsce badanie na ojcostwo w pre­mi­um­Lex możesz wykonać blisko swo­jego miejsca zamieszka­nia, pro­fesjon­al­nie i bez kole­jek. 24 mark­ery gene­ty­czne, które anal­i­zowane są w trak­cie testu ojcostwa dają gwarancję pewnego wyniku, nawet jeśli bierze w nim udział tylko ojciec z dzieck­iem…Czytaj całość >>


 16 listopada 2016 

Badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo — te przedmioty pomogą Ci sprawdzić, kto jest ojcem dziecka

Zamierzasz wykonać badanie na ojcostwo i zastanawiasz się jakie próbki z materiałem genetycznym mógłbyś przekazać do analizy? Musisz wiedzieć, że niewielkie ilości DNA znajdują się zarówno na szczoteczce, którą dana osoba myła zęby, maszynce do golenia, gumie do żucia, a nawet kubku z którego osoba ta piła kawę. Co jeszcze nadaje się do testu na ojcostwo w charakterze próbki?…Czytaj całość >>


 02 listopada 2016 

Test ojcostwaTwoje dziecko nie jest do Ciebie podobne? Wykonaj test ojcostwa, aby się przekonać, czy na pewno jest Twoje

To, że Ty i Twoje dziecko różni­cie się od siebie wyglądem, nie oznacza jeszcze, że nie jesteś jego ojcem. Nie da się jed­noz­nacznie ustalić ojcostwa opier­a­jąc się jedynie na fizy­cznym podobieńst­wie. Mech­a­nizm dziedz­iczenia cech jest bowiem znacznie bardziej skom­p­likowany. Niem­niej jed­nak to, że czu­jesz z tego powodu niepokój jest całkiem zrozu­mi­ałe…Czytaj całość >>


 27 października 2016 

Sądowe ustalenie ojcostwaSądowe ustalenie ojcostwa, a może prywatne — która opcja lepsza?

Chcesz dowiedzieć się czy jesteś ojcem dziecka, ale nie wiesz, czy zde­cy­dować się na sądowe ustal­e­nie ojcostwa czy może badanie pry­watne? Pamię­taj, że jeśli chodzi o samą pewność wyniku, to nie ma tak naprawdę znaczenia, którą opcję wybierzesz. W obu przy­pad­kach rezul­tat anal­izy będzie tak samo pewny i jed­noz­nacznie wyk­luczy lub potwierdzi Twoje ojcostwo…Czytaj całość >>


 20 października 2016 

Testy na ojcostwoTesty na ojcostwo – w jaki sposób osiąga się taką pewność wyniku?

testDNA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o. wykonuje testy na ojcostwo, które potwierdzają to ojcostwo na ponad 99,9999% lub wyk­luczają je na 100%. Lab­o­ra­to­rium speł­nia tym samym wyma­gania Pol­skiego Towarzystwa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii, które tylko takie wyniki uznaje za wiary­godne. O tym czy testy na ojcostwo są pewne świad­czy kilka ele­men­tów…Czytaj całość >>


1


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115