13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Anonimowy test na ojcostwo — bez danych osób badanych

Test na ojcost­wo możesz wykon­ać anon­i­mowo, czyli bez podawa­nia dany­ch osób badany­ch — imion, nazwisk i numerów PESEL. Wynik tes­tu anon­i­mowe­go jest tak samo pewny jak wynik tes­tu z danymi i jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo.

Jedyne infor­ma­c­je jakie muszą zostać wpisane do for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia to płeć, data pobra­nia mate­ri­ału i rodzaj próbki, którą może być wymaz, mikroślad lub krew. W for­mu­la­rzu nie ma rubryki na imię, nazwisko czy numer PESEL osoby badanej. Sami uczest­ni­cy tes­tu wid­nieją wów­czas w doku­men­tach po pros­tu jako „Dom­nie­many Ojciec”, „Dziecko”, „Matka” (opcjon­al­nie — uczest­nict­wo matki w pry­wat­nym teś­cie na ojcost­wo nie jest wyma­gane). W ten sam sposób opisy­wane są również próbki, które trafią potem do anal­izy. W for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia należy wpisać jedynie dane osoby zle­ca­jącej badanie, przy czym ta osoba, nie musi brać w nim udzi­ału. Poza brakiem koniecznoś­ci podawa­nia dany­ch osobowych, anon­i­mowy test na ojcost­wo niczym nie różni się od trady­cyjne­go (z danymi). Jest tak samo prosty, szy­bki i pewny.

Decy­du­jąc się na anon­i­mowy test ojcost­wa zysku­jesz dyskrecję i gwarancję, że dane per­son­al­ne osób badany­ch nigdy nie zostaną ujawnione (np. na prośbę sądu, proku­ratu­ry).

Wynik anonimowego testu na ojcostwo

Wynik anon­i­mowe­go tes­tu na ojcost­wo podob­nie jak wynik bada­nia z danymi zaw­iera pro­file gene­ty­czne osób biorą­cy­ch udzi­ał w teś­cie oraz rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Osoby badane są na nim opisane jako “Dom­nie­many Ojciec”, “Dziecko” i “Matka”.

Jakość badań

Lab­o­ra­to­rium wykon­ało tysiące anal­iz ojcost­wa. Doświad­c­zona kadra, najwyższej jakoś­ci sprzęt i odczyn­niki, a także a także cer­ty­fikaty jakoś­ci badań pozwala­ją nam zag­waran­tować pewny i wiary­godny wynik tes­tu na ojcost­wo. Co więcej, współpra­ca z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA pozwala nam kon­sul­tować trud­ne przy­padki. Kom­pe­tencje spec­jal­istów oraz ich umiejęt­ności pozwala­ją na sporządze­nie jed­noz­nacznej opinii. Lab­o­ra­to­rium, sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakoś­ci. Zobacz cer­ty­fikaty »

 

Więcej infor­ma­cji o bada­niu anon­i­mowym


CERTYFIKATY