13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Jak uznać dziecko

Uznanie dziecka doty­czy wyłącznie tego, które urodz­iło się poza małżeńst­wem. Jeśli maluch przyszedł na świat w trak­cie trwa­nia związku małżeńskiego lub nie minęło jeszcze 300 dni od jego usta­nia lub unieważnienia, to dosta­je bio­log­iczne­go ojca nie­jako z automatu – w świ­etle prawa jest nim po pros­tu mąż matki. 

I nie ma w tym przy­pad­ku znaczenia czy mężczyznę i dziecko łączą rzeczy­wis­te więzy rodzin­ne. Wynika to z zapisów kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego oraz z zasady o dom­nie­ma­niu ojcost­wa.

Co musisz zrobić, aby stać się pełnoprawnym ojcem swojego dziecka

Aby uznać dziecko musisz staw­ić się przed odpowied­nim organem państ­wowym. Może to być Urząd Stanu Cywilne­go, ewen­tu­al­nie sąd rodzin­ny lub kon­sulat, jeśli ty albo matka dziecka prze­bywa­cie poza grani­cami kra­ju. Składasz w nim pisem­ne oświad­cze­nie, że uzna­jesz dziecko za włas­ne. Urząd nie uzna jed­nak dziecka wyłącznie na pod­staw­ie deklaracji złożonej przez samego ojca. Potrzeb­na jest do tego również zgo­da matki, która potwierdza wów­czas że: tak, ten mężczyz­na jest ojcem moje­go dziecka. Kobi­eta może wnieść swo­je oświad­cze­nie do USC w tym samym cza­sie co Ty lub do trzech miesię­cy po Tobie.

Jako ojciec możesz uznać dziecko, które nie przyszło jeszcze na świat. Jest to uznanie dziecka poczęte­go, ale nien­ar­o­d­zone­go.

Kiedy Urząd Stanu Cywilnego odmówi Ci uznania dziecka?

Nie będziesz mógł uznać dziecka jeśli w sądzie toczy się już postępowanie o ustal­e­nie ojcost­wa, lub gdy dziecko, wobec które­go chcesz uznać ojcost­wo jest już dorosłe, czyli skończyło 18 lat. Kierown­ik nie przyjmie również Two­je­go oświad­czenia jeśli pochodze­nie dziecka zostało już wcześniej ustalone, a jego ojcem okazał się inny mężczyz­na. Jeśli jesteś osobą ubezwłas­nowol­nioną lub zbyt młodą Urząd Stanu Cywilne­go również może odrzu­cić Two­ją deklarację. Pamię­taj, że nie możesz uznać dziecka w Urzędzie przed ukończe­niem 16 roku życia. W takim przy­pad­ku oświad­cze­nie możesz złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Co daje Ci uznanie dziecka

Z chwilą uzna­nia dziecka otrzy­mu­jesz nad nim pełną władzę rodzi­ciel­ską, możesz akty­wnie uczest­niczyć w jego wychowa­niu czy decy­dować o ważny­ch aspek­tach życia dziecka, np. edukacji, lecze­niu itp. Dziecko będzie też dziedz­iczyło Twój majątek, bez wzglę­du na to czy urodz­iło się w małżeńst­wie czy poza nim. Pon­ad­to może nosić Two­je nazwisko, nazwisko matki, lub nazwisko dwuczłonowe, utwor­zone z połączenia nazwisk obo­j­ga rodz­iców. Rodzi­cielst­wo to jed­nak nie tylko prawa, ale też obow­iązki. Jako pełno­prawny opiekun dziecka będziesz musi­ał płacić na nie, jeśli sąd nałoży na Ciebie np. obow­iązek ali­men­ta­cyjny.

Czym jest ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Cza­sem zdarza się tak, że mężczyz­na, który uznał już dziecko za włas­ne dowiadu­je się potem, że wcale nie jest jego bio­log­icznym ojcem Jeśli i ciebie doty­czy taka sytu­ac­ja, to pamię­taj, że w ter­minie 6 miesię­cy od momen­tu, w którym dowiedzi­ałeś się, że jed­nak to nie ty jesteś ojcem dziecka, możesz założyć sprawę u ustal­e­nie bezskutecznoś­ci uzna­nia ojcost­wa. Z takim pozwem może również wys­tąpić matka oraz dorosłe już dziecko. Ma na to czas do ukończenia 21 lat, czyli przez okres 3 lat od uzyska­nia pełno­let­noś­ci. Mate­ri­ałem dowodowym dla sądu w pro­ce­sie o ustal­e­nie bezskutecznoś­ci uzna­nia małżeńst­wa mogą być np. zez­na­nia świad­ków, albo wyniki badań DNA.


CERTYFIKATY