13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Ochrona danych osobowych

Wszys­tkie infor­ma­c­je, które przekazu­jesz nam o sobie, w tym Two­je dane osobowe, służą nam wyłącznie do real­iza­cji bada­nia ojcost­wa i nigdzie dalej nie są udostęp­ni­ane. Gwaran­tu­je­my Ci dyskrecję i całkowite bez­pieczeńst­wo. Mamy świado­mość odpowiedzial­noś­ci jaka na nas spoczy­wa. Aby żad­ne z powier­zony­ch nam infor­ma­cji nie dostały się w posi­adanie osób trze­ci­ch, wprowadzil­iśmy więc sys­tem ochrony dany­ch.

Jako placówka wykonu­ją­ca usługi medy­czne w swo­jej pra­cy mamy obow­iązek postępować zgod­nie z zapisami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochronie dany­ch osobowych.

Zobacz co robimy, abyś zapewnić Ci bezpieczeństwo:

 • Wszys­tkie próbki są odpowied­nio kodowane zaraz po wpłynię­ciu do lab­o­ra­to­ri­um i wpisy­wane do kom­put­erowej bazy dany­ch, co elimin­u­je ryzyko zami­any próbek.
 • dyskretny test na ojcostwoKon­tak­tu­je­my się z pac­jen­tem w dyskret­ny sposób – przed przekazaniem infor­ma­cji upew­ni­amy czy roz­maw­iamy właśnie z Tobą i odd­zwa­ni­amy tylko na ten numer, który podałeś w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.
 • Daje­my Ci możli­wość wyboru formy przekaza­nia wyniku. To Ty decy­du­jesz czy wynik bada­nia ojcost­wa chcesz otrzy­mać pocztą w formie papierowe­go doku­men­tu, tele­fon­icznie, e – mailem, czy może ode­brać go bezpośred­nio w placów­ce.
 • Prze­chowywany wynik stanowi doku­men­tację medy­czną. Wszys­tkie dane uzyskane pod­czas bada­nia trzy­mamy w spec­jal­nym archi­wum, do które­go dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 


CERTYFIKATY