13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Polityka prywatności

Właś­ci­cielem ser­wisu www.premium.testdna.pl jest testD­NA Ser­vices Sp. z o.o.

Użytkown­ik korzys­ta­ją­cy w jakikol­wiek sposób z ser­wisu zna­j­du­jące­go się pod adresem www.premium.testdna.pl lub inny­ch ser­wisów twor­zony­ch przez testD­NA Ser­vices Sp. z o.o., z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38A, które odnoszą się do tej strony akcep­tu­je zasady zawarte w Poli­tyce Pry­wat­noś­ci zna­j­du­jącej się na niniejszej stron­ie.

testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any, uzu­pełnienia lub usunię­cia podany­ch infor­ma­cji lub dany­ch, bez koniecznoś­ci wcześniej noty­fikacji.

testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za dokład­ność, kom­plet­ność oraz aktu­al­ność infor­ma­cji i dany­ch podany­ch na swo­jej stron­ie inter­ne­towej.

testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. nie odpowiada za treś­ci umieszc­zone w zewnętrzny­ch ser­wisach WWW, do których łącza zostały umieszc­zone w niniejszym ser­wisie.

Prawa autorskie do mate­ri­ałów zawarty­ch w niniejszym ser­wisie przysługu­ją niepodziel­nie testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. Jakiekol­wiek drukowanie, kopi­owanie i inne rodza­je wyko­rzys­ta­nia mogą odby­wać się jedynie i wyłącznie po uzyska­niu pisem­nej zgody testD­NA Ser­vices Sp. z o. o.

Wszelkie dzi­ała­nia lub zaniecha­nia zarówno testD­NA Ser­vices Sp. z o. o., jak i użytkown­ików strony podle­ga­ją prawu pol­skiemu. Miejscem wyko­na­nia i wyłącznym miejscem jurys­dykcji sto­sunków pomiędzy testD­NA Ser­vices Sp. z o. o., a użytkown­ikiem strony jest sąd właś­ci­wy dla siedz­iby testD­NA Ser­vices Sp. z o. o.

testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. nie ponosi żad­nej odpowiedzial­noś­ci z tytułu wyrząd­zony­ch szkód będą­cy­ch rezul­tatem korzys­ta­nia z niniejsze­go ser­wisu inter­ne­towe­go.

Żad­na infor­ma­c­ja zamieszc­zona w niniejszym ser­wisie nie stanowi ofer­ty w rozu­mie­niu przepisów kodek­su cywilne­go.

Czat- online z kon­sul­tan­tem służy jedynie uzyska­niu pod­sta­wowych infor­ma­cji na tem­at ofer­owany­ch przez testD­NA Ser­vices Sp. z o. o. usług.

Użytkown­ik zain­tere­sowany szer­szymi infor­ma­c­jami na tem­at pro­duk­tów i usług powinien skon­tak­tować się z cen­tral­nym biurem hand­lowym w Katow­icach.

Dane osobowe

Korzys­ta­jąc z ser­wisu www.premium.testdna.pl użytkown­ik może zostać popros­zony o przed­staw­ie­nie niek­tórych swoich dany­ch osobowych poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza bądź w inny sposób. Dane, o które użytkown­ik będzie popros­zony to zazwyczaj imię i adres e-mail. Niem­niej jed­nak for­mu­la­rz zamówienia wyma­ga poda­nia pełny­ch dany­ch adresowych.  Nie przekazanie wyma­gany­ch dany­ch zabloku­je czyn­ność, której dane te doty­czyły, jeśli niepo­dane dane są wyma­gane do jej poprawne­go wyko­na­nia.

Cook­ies

Infor­mu­je­my, że pod­czas korzys­ta­nia z wit­ryny www.premium.testdna.pl na kom­put­erze Użytkown­ika zapisy­wane są tzw. “cook­ies” — małe pliki tek­stowe służące do iden­ty­fikowa­nia inter­nau­ty przy ponowny­ch odwiedz­i­nach. Zawartość plików cook­ies nie pozwala na iden­ty­fikację Użytkown­ika. Przy ich pomo­cy nie są przetwarzane czy prze­chowywane dane osobowe.

Masz możli­wość zablokowa­nia wszel­kich plików cook­ie w swo­jej przeglą­darce —  zazwyczaj w opc­jach wyboru ustaw­ień pry­wat­noś­ci. Uniemożli­wi to insta­lację takich plików na Twoim kom­put­erze.


CERTYFIKATY