13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Czym jest profil genetyczny na wyniku badania ojcostwa

Pro­fil gene­ty­czny zaw­iera infor­ma­c­je na tem­at miejsc w DNA, które zostały przeanal­i­zowane w bada­niu ojcost­wa. Lab­o­ra­to­ri­um porównu­je ze sobą pro­file gene­ty­czne potenc­jal­ne­go ojca i dziecka i na tej pod­staw­ie usta­la ojcost­wo. Pro­fil gene­ty­czny każde­go człowieka jest inny, a bada­jąc go moż­na ziden­ty­fikować konkret­ną osobę. Właśnie dlat­e­go nazy­wany jest „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. 

Profil genetyczny to zbór kilkudziesięciu fragmentów DNA

Te frag­men­ty nazy­wane są mark­erami, układami nieko­du­ją­cymi lub loci. Dziecko dziedz­iczy je po swoich bio­log­iczny­ch rodz­i­cach. W skład każde­go takiego mark­era DNA wchodzą pow­tarza­jące się sek­wenc­je nuk­leo­ty­dów, np. GTTA. Na wyniku bada­nia ojcost­wa ilość powtórzeń określona jest za pomocą liczb. Każdy mark­er ma przyp­isane 2 takie liczby. Dla przykładu, markerowi o nazwie Pen­ta D przyp­isane są liczby 9 i 13, z których jed­na pochodzi od ojca, dru­ga od matki (nie ma znaczenia która). Liczba 9 oznacza, że w badanym odcinku DNA sek­wenc­ja GTTA wys­tąpiła 9 razy. Tak samo wyglą­da to w przy­pad­ku drugiej liczby.

Potwierdze­nie ojcost­wa ma miejsce wtedy, gdy jed­na z dwóch liczb przy wszys­t­kich anal­i­zowany­ch mark­er­ach u ojca i dziecka jest taka sama. Jeśli badanie ujawni roz­bieżność w co najm­niej 4 miejs­cach – ojcost­wo mężczyzny zosta­je wyk­luc­zone.

Analiza 24 markerów – przydatna, gdy w badaniu uczestniczą tylko dwie osoby

W ostat­nim cza­sie niek­tóre lab­o­ra­to­ria zaczęły wyko­rzysty­wać 24 mark­ery gene­ty­czne, zami­ast stan­dar­d­owej puli 16. Zde­cy­dowały się na ten, krok, ponieważ chcą zapewnić swoim pac­jen­tom pewny i jed­noz­naczny wynik. Anal­iza więk­szej liczby mark­erów DNA może okazać się potrzeb­na, kiedy uczest­nikami bada­nia są tylko 2 osoby – ojciec i dziecko.

Profil genetyczny na wyniku podnosi wiarygodność badania?

Wynik tes­tu na ojcost­wo, na którym wid­nieją pro­file gene­ty­czne badany­ch osób jest na pewno oznaką pro­fesjon­al­iz­mu. Dlat­e­go dokonu­jąc wyboru lab­o­ra­to­ri­um, które­mu zlec­imy nasze badanie, warto abyśmy dowiedzieli się, czy wys­taw­ia ono wyniki wraz z pro­fil­ami DNA wszys­t­kich uczest­ników. Osoba, która zle­ciła test mając przed sobą pro­file gene­ty­czne badany­ch widzi na jakiej pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um wydało swój wynik, a w razie wąt­pli­woś­ci może zwery­fikować go w innej placów­ce.


CERTYFIKATY