Zapewnienie jakości badań

sadyOd początku funkcjonowa­nia lab­o­ra­to­ri­um staw­ia bard­zo duży nacisk na zapewnie­nie bard­zo wysok­iej jakoś­ci badań. Wynika to również pro­ce­dur, do których należy się zas­tosować w momen­cie przys­tąpi­enia do akredy­tacji ISO 172015. Jed­ną z pro­ce­dur uwzględ­nioną w sys­temie zarządza­nia jakoś­cią jest pro­ce­du­ra zapew­ni­a­nia jakoś­ci bada­nia. Jest to bard­zo istot­na pro­ce­du­ra, ponieważ określa dzi­ała­nia jakie lab­o­ra­to­ri­um pode­j­mu­je, aby zag­waran­tować wydanie pewne­go i jed­noz­naczne­go wyniku. Ta pro­ce­du­ra określa sposoby kon­troli jakoś­ci badań przez lab­o­ra­to­ri­um m.in. poprzez pro­gramy wewnętrznej kon­troli, uczest­nict­wo w bada­ni­ach między­lab­o­ra­to­ryjny­ch i pro­gra­mach bada­nia biegłoś­ci oraz kon­trolę warunk­ów prowadzenia badań.

Zle­ca­jąc u nas badanie mogą Państ­wo liczyć na to, że w każdym przy­pad­ku będziemy pode­j­mować następu­jące dzi­ała­nia kon­trol­ne, aby zapo­biec wyda­nia nierzetel­ne­go wyniku bada­nia.

Działania kontrolne

  1. Przy kluc­zowych eta­pach bada­nia zawsze jest obec­ny drugi pra­cown­ik, kon­trolu­ją­cy pracę wykony­waną przez pier­wsze­go lab­o­ran­ta.
  2. W przy­pad­ku uzyska­nia wyniku wyk­lucza­jące­go ojcost­wo lub takiego, gdzie jakość DNA była niska badanie zawsze wykonu­je­my drugi raz w celu uzyska­nia dwukrot­nie tego samego wyniku anal­izy.
  3. Każde­go roku uczest­niczymy w co najm­niej 3 bada­ni­ach biegłoś­ci badań. Bada­nia biegłoś­ci prowad­zone przez zagraniczne ośrod­ki cer­ty­fiku­jące, gdzie wyniki uzyskane przez wszys­tkie biorące udzi­ał lab­o­ra­to­ria są porówny­wane. Bada­nia takie kończą się uzyskaniem cer­ty­fikatu potwierdza­jące­go skuteczność wykony­wany­ch badań.
  4. Mamy wprowad­zone stałe schematy pra­cy lab­o­ra­to­ryjnej, do których sto­su­je się każdy pra­cown­ik, po to aby uniknąć jakiekol­wiek błę­du lab­o­ra­to­ryjne­go
  5. Przy każdej badanej par­tii próbek sto­su­je­my zawsze kon­trole pozy­ty­wne i negaty­wne pro­ce­su izo­lacji DNA i jego ampli­fikacji (reakcji PCR) — ma to na celu sprawdze­nie czys­toś­ci stosowany­ch odczyn­ników oraz wyk­luczenia zanieczyszczenia próbek obcym DNA.
  6. Posi­adamy bazę pro­fili DNA wszys­t­kich pra­cown­ików wykonu­ją­cy­ch bada­nia po to, aby wyk­luczyć zanieczyszcze­nie DNA dane­go pra­cown­ika
  7.  W celu zachowa­nia spójnoś­ci pomi­arowej reg­u­larnie kon­trolu­je­my wyposaże­nie lab­o­ra­to­ryjne
  8. Reg­u­larnie sprawdza­my czys­tość blatów roboczy­ch oraz pipet stosowany­ch w pra­cy lab­o­ra­to­ryjnej po to, aby zachować steryl­ność pra­cy lab­o­ra­to­ryjny­ch.
  9. Raz na pół roku anal­izu­je­my mate­ri­ały wzor­cowe o znanym pro­filu DNA przy­go­towane przez Nation­al Insti­tute of Stan­dards and Tech­nol­o­gy (NIST). Ma to na celu potwierdze­nie sprawnoś­ci usta­la­nia pro­filów DNA oraz poprawnoś­ci dzi­ała­nia aparatu­ry lab­o­ra­to­ryjnej.
  10. Przy anal­izie wyników oraz pod­czas opra­cowywa­nia spra­woz­da­nia z bada­nia sto­su­je­my tech­nikę wza­jem­ne­go sprawdza­nia przez drugiego pra­cown­ika, co też jest opisane na spra­woz­da­niu z bada­nia.

 

[Zdjęcia z laboratorium — kliknij, aby powiększyć]

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 796 644 115

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne w godz­i­nach 8.00–21.00

.