13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Bezpieczne testy na ojcostwo

13 lat doświadczenia

Bezpieczne testy na ojcostwo

testD­NA premium­LEX należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Lab­o­ra­to­rium wykon­ało tysiące anal­iz ojcost­wa. Spec­jal­izuje się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­watne  oraz sądowe. Zespół twor­zony jest przez doświad­czny­ch spec­jal­istów, współpracu­je­my też z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA, co pozwala  nam kon­sul­tować nawet trud­ne przy­padki. Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swo­ją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach i sym­poz­jach. Czy­taj więcej o lab­o­ra­to­ri­um »

Opieka ekspertów

Dzięki współpra­cy z eksper­tami Klien­tom testD­NA pre­mi­um­LEX  zapew­ni­amy  pełną opiekę. Wynik badań DNA jest omaw­iamy w cza­sie indy­wid­u­al­nej roz­mowy z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Wyjaś­nia on prze­bieg anal­iz i ich rezul­tat. Klien­ci, którzy zre­al­i­zowali badanie DNA z pro­ce­durą sądową mogą dodatkowo sko­rzys­tać z porady prawnej. Uzyska­ją pomoc w związku z wyko­rzys­taniem wyników badań DNA w postępowa­niu sądowym. Z kolei lekarz gene­tyk wyjaśni wyniki badań gene­ty­czny­ch w cza­sie ciąży wykony­wany­ch razem z testem DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa jeszcze przed nar­o­dz­i­nami dziecka. Czy­taj więcej o eksper­tach »

Pomoc 7 dni w tygodniu

Klien­ci testD­NA pre­mi­um­LEX mogą liczyć na pełne wspar­cie i szy­bką pomoc 7 dni w tygod­niu, również w świę­ta. Tele­fony czyn­ne są codzi­en­nie od 7.00 do 23.00, a w dni wol­ne od 8.00 do 21.00. Czekamy na kon­takt również na anon­i­mowym, bezpłat­nym cza­cie dostęp­nym ma naszej stron­ie inter­ne­towej. Skon­tak­tuj się z nami »

Indywidualny opiekun Klienta

Klien­ci testD­NA pre­mi­um­LEX pozosta­ją pod opieką indy­wid­u­al­ne­go opieku­na, który poma­ga im przez cały pro­ces real­iza­cji bada­nia — od wyboru jego rodza­ju po wydanie wyniku i umówie­nie na roz­mowę z ekspertem.

 

Zadzwoń i zapytaj o testy na ojcostwo

+48 796 644 115

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne w godz­i­nach 8.00–21.00


CERTYFIKATY