Badania DNA dla kancelarii, firm i osób prywatnych

testD­NA pre­mi­um­LEX posi­ada ofer­tę badań gene­ty­czny­ch wykony­wany­ch na zlece­nia kance­larii, firm i osób pry­wat­ny­ch. Wykonu­je­my bada­nia DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, zarówno pry­wat­ne jak i do celów sądowych. Wyniki badań DNA mogą być wyko­rzys­tane w sprawach sądowych np. o ustal­e­nie ojcost­wa, ali­men­ty i spadek.

Oferta badań DNA

Jakość badań

Wiary­god­ność badań lab­o­ra­to­rium  potwierdza­ją cer­ty­fikaty jakoś­ci w tym GEDNAP i ISFG. Obec­nie wdrażany jest Sys­tem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 17025. Badanie DNA obe­j­muje zestaw 24 mark­erów gene­ty­cznych, który  zapew­nia wynik nawet 1000 razy bardziej dokład­ny. Zestaw obe­j­muje mark­ery stosowane przez służby amerykańskie i europe­jskie, co zapew­nia uni­w­er­sal­ność wyników. Lab­o­ra­to­rium wykon­ało do tej pory pon­ad 8 000 anal­iz gene­ty­cznych, współpracu­je z cenionymi ośrod­kami pol­skimi i zagranicznymi, a także spec­jal­is­tami z zakre­su gene­tyki. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je w bada­ni­ach metodę Mul­ti­plex STR, rekomen­dowaną przez Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­tyki Sądowej. Jed­ną z jej zalet jest możli­wość wyko­na­nia bada­nia ojcost­wa na bard­zo małej iloś­ci DNAZobacz cer­ty­fikaty jakoś­ci »

Pomoc eskpertów

Dzięki współpra­cy z eksper­tami zapew­ni­amy naszym Klien­tom pełne wspar­cie.  Wyniki badań DNA wyjaś­ni­ane są w cza­sie indy­wid­u­al­nej roz­mowy z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Omaw­ia on prze­bieg anal­izy i co oznacza jej rezul­tat. Dodatkowo, w ramach bada­nia do sądu Klient otrzy­mu­je poradę prawną. Nasi eksper­ci »

Co wyróżnia testDNA premiumLEX

 • Bard­zo szy­bki wynik anal­izy DNA — 48 i 24 godziny
 • Pomoc ekspertów — kon­sul­tac­je z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, porady prawne i kon­sul­tac­je z lekarzem gene­tykiem
 • Peł­na opieka — indy­wid­u­al­ny opiekun Klien­ta, kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu
 • 1000 razy bardziej dokład­ny wynik dzięki anal­izie aż 24 mark­ery DNA
 • Badanie z każdej próbki — wymazy z policzka oraz mikrośla­dy, bada­nia z płynu owod­niowe­go
 • Anal­izy niety­powych przy­pad­ków - usta­lanie ojcost­wa po śmier­ci, anal­izy mtD­NA, chro­mo­somów X i Y
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku bada­nia
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbki
 • Gwaranc­ja stałej ceny — ubez­piecze­nie próbek
 • Możli­wość opłace­nia bada­nia po jego wyko­na­niu — wynik w przesyłce za pobraniem
 • Płat­ność za badanie w rat­ach również 0%
 • Bezpłat­na wysyłka tes­tu i wyniku również za granicę
 • Wynik wys­taw­iany również w języku obcym

Ważne informacje