Nasi eksperci Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Nasi eksperci

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Barbara Prokurat Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań wykony­wanych przez testDNA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarządu obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­temu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

† 6.12.2019 Paulina Wolańska-Nowak, ekspert z zakresu kryminalistyki i identyfikacji osobniczej

Posiadała ponad 20-letni staż pracy z Instytucie Ekspertyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym czasie wystawiła ponad 2000 ekspertyz. Posiadała praktyczną znajomość metod biostatystycznych niezbędnych do wartościowania dowodów DNA w sprawach kryminalnych: analiza z miejsca zdarzenia, dochodzenie spornego ojcostwa, identyfikacja szczątków ludzkich. W 2001 roku obroniła doktorat z zakresu genetyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Byłaq też wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka 42 publikacji naukowych. Wykaz publikacji >>

Dr n. med. Grzegorz Południewski, specjalista ginekologii i położnictwa

Poludniewski Do 2000 roku zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Położnictwa i Ginekologii. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę lekarską. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim antykoncepcja, nowoczesne prowadzenie ciąży, profilaktyka nowotworów czy też leczenie niepłodności. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Autor publikacji i książek skierowanych do młodzieży dotyczących zakresu zdrowia seksualnego i antykoncepcji oraz promocji zdrowia.

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

dr Wiechec Przeprowadza konsultacje z zakresu diagnostyki wad płodu oraz ultrasonografii ginekologicznej. Wykonuje badania rozstrzygające (szczególnie biopsję kosmówki, amniopunkcję, kordocentezę). W latach 2008-2009 pracował jako lekarz specjalista (Specialist Registrar) w Oddziale Medycyny Płodowej (Centre of Fetal Care), Imperial College Healthcare, Queen Charlote’s and Chelsea Hospital, Londyn, Wielka Brytania. Jest autorem i współautorem autorem 18 publikacji w zakresie położnictwa, ginekologii i ultrasonografii. Współautor opracowania technicznego nowatorskiej metody badania serca płodu w pierwszym trymestrze ciąży w trybie STIC color. Jest rozpoznawanym na świecie wykładowcą i trenerem w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej. Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku.


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161