Pewne testy na ojcostwo Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Pewne testy na ojcostwo

Certyfikaty jakości

PewnośćJakość real­i­zowanych przez nas badań jest dla nas najważniejsza. W związku z tym lab­o­ra­to­rium testDNA reg­u­larnie pod­daje się zewnętrznym kon­trolom jakości. Sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakości — utrzymy­wanie surowych reguł w całym pro­ce­sie bada­nia pozwala nam zag­waran­tować Państwu pewność uzyskanego rezul­tatu. Lab­o­ra­to­rium pod­dawane jest reg­u­larnym kon­trolom jakości przeprowadzanym przez nieza­leżne, między­nar­o­dowe ośrodki naukowe. Za każdym razem uzyskuje bardzo dobrą ocenę wyko­nanych badań, dzięki czemu uzyskuje cer­ty­fikaty przyz­nane m.in. przez Ger­man DNA Pro­fil­ing Group i Inter­na­tional Soci­ety for Foren­sic Genet­ics. Zobacz certyfikaty >>

Zapewnianie Jakości Badań

Od początku funkcjonowa­nia lab­o­ra­to­rium staw­iało bardzo duży nacisk na zapewnie­nie bardzo wysok­iej jakości badań. Jedną z pro­ce­dur uwzględ­nioną w sys­temie zarządza­nia jakoś­cią jest pro­ce­dura zapew­ni­a­nia jakości bada­nia. Jest to bardzo istotna pro­ce­dura ponieważ określa dzi­ała­nia jakie lab­o­ra­to­rium pode­j­muje aby zag­waran­tować wydanie pewnego i jed­noz­nacznego wyniku. Ta pro­ce­dura określa sposoby kon­troli jakości badań przez lab­o­ra­to­rium m.in. poprzez pro­gramy wewnętrznej kon­troli, uczest­nictwo w bada­ni­ach między­lab­o­ra­to­ryjnych i pro­gra­mach bada­nia biegłości oraz kon­trolę warunków prowadzenia badań. Czytaj więcej >>

Współpraca z Sądami

Bada­nia ojcostwa zle­cają pol­skie Sądy – lab­o­ra­to­rium współpracuje z ponad 20 sądami z całego kraju, a także lekarze, proku­ratura czy detek­tywi. testDNA premiumLEX posi­ada ofertę badań gene­ty­cznych wykony­wanych na zlece­nie Sądów, policji i proku­ratury. Wykonu­jemy bada­nia w kierunku ustal­e­nia pokrewieństwa bio­log­icznego, iden­ty­fikację osób i ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego. Zobacz referencje z sądów >>

Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY

Gwarantujemy pewny wynik badań DNA  w najbardziej nietypowych przypadkach  Badamy wszys­tkie próbki, również te, które były doty­chczas anal­i­zowane wyłącznie przez lab­o­ra­to­ria krymi­nal­isty­czne. Usta­lamy pro­file DNA na pod­stawie bardzo nie­s­tandar­d­owych próbek na których są resztki poży­wienia: sztućce, szk­lanka, puszki po napo­jach gazowanych, plas­tikowe widel­czyki po fry­tkach. Badal­iśmy też próbki pochodzące od osób zmarłych, takie jak włosy, które były prze­chowywane przez rodz­inę ponad rok, a także maszynkę do gole­nia prze­chowywaną przez żonę zmarłego przez 30 lat. Wykonujemy również badania DNA w kierunku ustalenia biologicznego pokrewieństwa wykorzystując analizę mtDNA oraz chromosomów X i Y.  Czytaj więcej o nietypowych przypadkach >>

 

Zadzwoń i zapytaj o testy na ojcostwo

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-21.00

 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161