Dr hab. n. med

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Specjalista położnictwa i ginekologii. W lat­ach 2008–2009 pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care) Impe­r­ial Col­lege Health­care, 

Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia. Jest autorem i współau­torem autorem 18 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia serca płodu w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC color. Jest rozpoz­nawanym na świecie wykład­owcą i trenerem w zakre­sie ultra­sono­grafii gineko­log­iczno-położniczej. Jego wkład w między­nar­o­dową dydak­tykę został doce­niony i jako jedyny Polak jest członkiem Inter­na­tional Fac­ulty of ISUOG. Jest Prze­wod­niczą­cym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diag­nos­tyki Pre­na­tal­nej Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego od 2014 roku.