13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Badanie ojcostwa Stalowa Wola

Pewne badanie ojcostwa w Stalowej Woli. Wynik w 48 h i wsparcie ekspertów

W Stalowej Woli wykon­a­ją Państ­wo pewny test ojcost­wa — na miejs­cu i bez kole­jek. Anal­iza aż 24 mark­erów DNA gwaran­tu­je pewny wynik również wtedy, gdy badane są tylko dwie osoby (dziecko i dom­nie­many ojciec). Tak duża liczba mark­erów pozwala uzyskać wynik, który wyk­lucza ojcost­wo w 100% lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999%. Wynik ten jest pewny zgod­nie z zalece­ni­ami Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. 

wynikMogą Państ­wo w pełni zau­fać naszym badan­iom również dzięki dobrze dopra­cow­anym pro­ce­durom bez­pieczeńst­wa, wdrożone­mu sys­te­mowi zarządza­nia jakoś­cią, nowoczes­nej aparaturze i odczyn­nikom. O Państ­wa badanie dba zespół ekspertów z wielo­let­nim doświad­cze­niem zdoby­tym w Zakładzie Medy­cyny Sądowej i inny­ch renomowany­ch ośrod­kach pol­s­kich i zagraniczny­ch. O jakoś­ci naszy­ch anal­iz świad­czy współpra­ca z pon­ad 20 sądami, które reg­u­larnie zle­ca­ją u nas bada­nia DNA. Żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Rezul­tat bada­nia dostęp­ny jest w 48 godz­in i przed­staw­ia ekspert ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Wyjaś­nia on jak prze­biegły anal­izy i co oznacza ich wynik.

Badanie ojcostwa Stalowa Wola — umów się w przychodni

Adres: ul. Okulick­iego 36, 37–450 Stalowa Wola

Godziny otwar­cia: Do uzgod­nienia

Umaw­ian­ie wiz­yt: tel. +48 796 644 115, e-mail: premiumlex@testdna.pl

(poniedzi­ałek-piątek od 7.00 do 23.00, week­endy od 8.00 do 21.00)

<

Badanie ojcostwa Stalowa Wola — z dowolnych próbek DNA

Test ojcost­wa moż­na wykon­ać z dowol­ny­ch próbek, które będzie Państ­wu najwygod­niej zebrać. Wszys­tkie są tak samo pewne i wiary­god­ne: wymazy z policzka, włosy z cebulka­mi, niedopałki papierosa, plamy krwi, sztućce których uży­wała dana osoba i wiele inny­ch. Wszys­tkie te mate­ri­ały zaw­ier­a­ją DNA potrzeb­ne do anal­izy. Gwaranc­ja na wszys­tkie próbki DNA oznacza stałą cenę bada­nia, za które moż­na zapłacić po anal­izie, przy odbiorze wyniku. Sprawdź jakie próbki DNA moż­na pobrać do bada­nia »


ProkuratBar­bara Proku­rat – Dyrek­tor ds. oper­a­cyjny­ch lab­o­ra­to­ri­um testD­NA

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zony­ch próbek, ponieważ każ­da próbka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza próbka okaże się gorszej jakoś­ci moż­na dosłać nowy mate­ri­ał a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­ny­ch ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Badanie ojcostwa Stalowa Wola — gwarancja pewnego wyniku

Badanie aż 24 markerów DNA 

Anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA zapew­nia wynik, który wyk­lucza ojcost­wo w 100% lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999%. Taki wynik jest pewny zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Czy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA »

Test wykonywany w certyfikowanym laboratorium

Reg­u­larnie pod­da­je się kon­trolom zewnętrzny­ch ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cy­ch, uzysku­jąc przy tym prestiżowe cer­ty­fikaty. Wdrożyliśmy stan­dardy ISO 17025. Zobacz cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um»

Badanie wykonywane jest na najwyższej jakości odczynnikach PROMEGA

…oraz na nowoczes­nym sprzę­cie. Pracu­je­my też na próbkach ref­er­en­cyjny­ch z zagraniczny­ch ośrod­ków.

Badanie realizowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Nasi pra­cown­i­cy biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach. Są też  autorami pub­likacji naukowych. Poz­naj nasz zespół »

Badanie wykonywane 2 razy

Pewność otrzy­mane­go rezul­tatu gwaran­tu­je powtórze­nie anal­izy z innej próbki i przez inny zespół lab­o­ran­tów. Badanie wykony­wane jest drugi raz gdy uzyskany wynik wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Czy­taj więcej o zapewnie­niu jakoś­ci badań »

Profile genetyczne badanych osób dołączone do wyniku

Są dowodem rzetel­nie przeprowad­zonej anal­izy DNA. W rapor­cie z anal­izy zna­jdą też Państ­wo opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku i infor­ma­c­je o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz co zaw­iera wynik bada­nia »

Próbki DNA możesz też pobrać samodzielnie w domu

Próbki DNA testó na ojcost­wo moż­na pobrać samodziel­nie w domu. W tym celu wysyłamy zestaw pobran­iowy na dowol­ny, wskazany adres (również do paczko­matu i za granicę). Aby odesłać próbki do lab­o­ra­to­ri­um wystar­czy zadz­wonić do nas i zamówić bezpłat­ne­go kuri­era. Pobranie próbek jest łatwe, szy­bkie i nie wyma­ga spec­jal­isty­cznej wiedzy. Zestaw moż­na ode­brać też na miejs­cu w apte­ce i w przy­chod­ni. Przeczy­taj jak pobrać próbki DNA »

.

Zadzwoń i zamów badanie przez telefon

+48 796 644 115

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne w godz­i­nach 8.00–21.00

Przyjdź na badanie nawet w dniu umówienia wiz­y­ty

.

banner2

 

 


CERTYFIKATY