13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Artykuły


 07 kwiet­nia 2017 

badania na ojcostwo

Badania na ojcostwo – jak wygląda pobranie próbek w przychodni?

Umówić się na pobranie próbek do bada­nia na ojcost­wo w przy­chod­ni moż­na dzwoniąc na numer lab­o­ra­to­ri­um, pisząc na cza­cie dostęp­nym na stron­ie lub na adres mailowy. Na miejs­cu wszys­tkie próbki do tes­tu pobiera osoba z per­son­elu medy­czne­go. Trwa to dosłown­ie chwilę i jest w pełni kom­for­towe dla pac­jen­tów…Czy­taj całość »


 27 mar­ca 2017 

badanie na ojcostwo

Badanie na ojcostwo – czy trzeba się do niego jakoś przygotować?

Badanie na ojcost­wo – nieza­leżnie od tego, czy próbki zamierza­sz pobrać w domu czy w przy­chod­ni nie wiąże się z Two­jej strony z żad­nymi więk­szymi przy­go­towa­ni­ami. Nie musisz być nawet na czc­zo, jak jest to wyma­gane choćby przy stan­dar­d­owej mor­fologii. Lab­o­ra­to­ri­um poprosi Cię jed­nak o zas­tosowanie się do kilku bard­zo prosty­ch zale­ceń. Dzięki nim całe badanie na ojcost­wo prze­bieg­nie szy­bko i sprawnie. O czym powinieneś pamię­tać przys­tępu­jąc do pobra­nia próbek DNA?..Czy­taj całość »


 17 mar­ca 2017 

badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo — pewniejsza analiza grup krwi, czy testy genetyczne?

Badanie na ojcost­wo jest pewne tylko wtedy, jeśli porównu­je się w nim mate­ri­ał gene­ty­czny ojca i dziecka, a nie ich grupy krwi. Wyłącznie anal­iza DNA pozwala pre­cyzyjnie ustal­ić, czy badane osoby łączy bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Porównu­jąc grupy krwi, może­my jedynie uzyskać wstęp­ną infor­ma­cję na tem­at ojcost­wa. Dlaczego?…Czy­taj całość »


 23 luty 2017 

badania na ojcostwoBadania na ojcostwo – czy sądowe ustalenie ojcostwa wymaga zgody matki?

Na uczest­nict­wo dziecka w sądowym teś­cie na ojcost­wo pisem­ną zgodę muszą wyraz­ić wszyscy jego prawni opiekunowie — najczęś­ciej są nimi po pros­tu ojciec i matka. A co, jeśli ze strony matki takiej zgody nie ma, albo kobi­eta z jakiegoś powodu nie chce odd­ać próbek do bada­nia? Czy w tej sytu­acji jest szansa, aby bada­nia na ojcost­wo w ogóle się odbyły?…Czy­taj całość »


 14 luty 2017 

testy na ojcostwoTesty na ojcostwo — żeby pobrać próbki DNA w domu nie musisz już zamawiać zestawu

Chcąc pobrać próbki do tes­tu na ojcost­wo w domu nie musisz już zamaw­iać spec­jal­ne­go zestawu wymazówek. Wypełnij dostęp­ny na naszej stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz zlece­nia tes­tu, wydrukuj go i pod­pisz, a jako mate­ri­ał do bada­nia dołącz dowol­ną próbkę mikroślad­ową. Wykony­wane na pod­staw­ie takich nie­s­tandar­d­owych próbek testy na ojcost­wo dają zawsze pewny i jed­noz­naczny wynik…Czy­taj całość »


 19 sty­cz­nia 2017 

testy na ojcostwoTesty na ojcostwo – czy rodzaj próbki DNA ma wpływ na koszt analizy?

Pewne testy na ojcost­wo mogą być wyko­nane na pod­staw­ie każdej próbki z DNA badany­ch uczest­ników. Wyko­rzys­tu­je się zarówno wymazy z policzka, włosy z cebulka­mi, przed­mio­ty oso­bis­te (np. uży­wana maszynka do gole­nia), jak i wiele inny­ch mate­ri­ałów…Czy­taj całość »


 10 sty­cz­nia 2017 

test na ojcostwoTest na ojcostwo — jak możesz sprawdzić, czy jesteś ojcem dziecka?

Najpewniejszą metodą na sprawdze­nie ojcost­wa jest gene­ty­czny test na ojcost­wo. Pozwala on potwierdz­ić ojcost­wo na 99,9999% lub wyk­luczyć je na 100%. Takie badanie jest szy­bkie i proste, a wykon­ać możesz je zarówno pry­wat­nie (przed nar­o­dz­i­nami dziecka lub po), jak i do celów sądowych…Czy­taj całość »


 21 grud­nia 2016 

test na ojcostwoCzy można zrobić test na ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje?

Tak! Gene­tycy i biotech­nolodzy zna­ją metody, które pozwala­ją przeprowadz­ić pewny test na ojcost­wo nawet w przy­padku śmier­ci potenc­jal­nego ojca dziecka. Ustal­e­nie ojcost­wa może się wtedy odbyć poprzez anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego znalezione­go na rzeczach oso­bistych zmarłe­go mężczyzny lub pobrane­go od które­goś z jego krewny­ch…Czy­taj całość »


 07 grud­nia 2016 

Badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo – blisko miejsca zamieszkania i w 48 godzin

Dzięki współpra­cy z pon­ad 200 przy­chod­ni­ami w całej Polsce badanie na ojcost­wo w pre­mi­um­Lex możesz wykon­ać blisko swo­jego miejs­ca zamieszka­nia, pro­fesjon­al­nie i bez kole­jek. 24 mark­ery gene­ty­czne, które anal­i­zowane są w trak­cie tes­tu ojcost­wa dają gwarancję pewne­go wyniku, nawet jeśli bierze w nim udzi­ał tylko ojciec z dzieck­iem…Czy­taj całość »


 16 listopada 2016 

Badanie na ojcostwoBadanie na ojcostwo — te przedmioty pomogą Ci sprawdzić, kto jest ojcem dziecka

Zamierza­sz wykon­ać badanie na ojcost­wo i zas­tanaw­iasz się jakie próbki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym mógłbyś przekazać do anal­izy? Musisz wiedzieć, że niewielkie iloś­ci DNA zna­j­du­ją się zarówno na szc­zoteczce, którą dana osoba myła zęby, maszynce do gole­nia, gumie do żucia, a nawet kubku z które­go osoba ta piła kawę. Co jeszcze nada­je się do tes­tu na ojcost­wo w charak­terze próbki?…Czy­taj całość »


 02 listopada 2016 

Test ojcostwaTwoje dziecko nie jest do Ciebie podobne? Wykonaj test ojcostwa, aby się przekonać, czy na pewno jest Twoje

To, że Ty i Two­je dziecko różni­cie się od siebie wyglądem, nie oznacza jeszcze, że nie jesteś jego ojcem. Nie da się jed­noz­nacznie ustal­ić ojcost­wa opier­a­jąc się jedynie na fizy­cznym podobieńst­wie. Mech­a­nizm dziedz­iczenia cech jest bowiem znacznie bardziej skom­p­likowany. Niem­niej jed­nak to, że czu­jesz z tego powodu niepokój jest całkiem zrozu­mi­ałe…Czy­taj całość »


 27 października 2016 

Sądowe ustalenie ojcostwaSądowe ustalenie ojcostwa, a może prywatne — która opcja lepsza?

Chcesz dowiedzieć się czy jesteś ojcem dziecka, ale nie wiesz, czy zde­cy­dować się na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa czy może badanie pry­watne? Pamię­taj, że jeśli chodzi o samą pewność wyniku, to nie ma tak naprawdę znaczenia, którą opcję wybierzesz. W obu przy­pad­kach rezul­tat anal­izy będzie tak samo pewny i jed­noz­nacznie wyk­luczy lub potwierdzi Two­je ojcost­wo…Czy­taj całość »


 20 października 2016 

Testy na ojcostwoTesty na ojcostwo — w jaki sposób osiąga się taką pewność wyniku?

testD­NA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o. wykonu­je testy na ojcost­wo, które potwierdza­ją to ojcost­wo na pon­ad 99,9999% lub wyk­luczają je na 100%. Lab­o­ra­to­rium speł­nia tym samym wyma­gania Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii, które tylko takie wyniki uzna­je za wiary­godne. O tym czy testy na ojcost­wo są pewne świad­czy kilka ele­men­tów…Czy­taj całość »


1


CERTYFIKATY